دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سکینه خاتون برابادی، ۱۳۹۶

ویژگی های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرکتی و نرخ موثر مالیاتی

نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم¬ترین شاخص مالی و مالیاتی می باشد که تاثیر به¬سزایی در ایجاد عدالت مالیاتی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ویژگی¬های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرکتی و نرخ مؤثر مالیاتی می¬باشد. برخی از ویژگی¬های کلیدی شامل؛ اندازه¬ی شرکت، اهرم مالی، سودآوری، شدت سرمایه¬گذاری، میزان موجودی، مخارج تحقیق و توسعه، ساختار مالکیت، اندازه هیأت مدیره و تعداد مدیران غیرموًظف در هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. جامعه¬ی مورد مطالعه در این پژوهش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های 90 تا 94 می¬باشد که پس از در نظر گرفتن محدودیت¬هایی تعداد نمونه 116 شرکت گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین اندازه¬ی شرکت، سودآوری، شدت سرمایه¬گذاری، میزان موجودی¬ها، مخارج تحقیق و توسعه، اندازه¬ی هیأت مدیره و تعداد مدیران غیرموًظف در هیأت مدیره با نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان متغیر وابسته¬ی پژوهش رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین ساختار مالکیت و نرخ مؤثر مالیاتی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود داشت. همچنین بین اهرم مالی و نرخ مؤثر مالیاتی رابطه¬ی معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: نرخ مؤثر مالیاتی، اندازه‌ی شرکت، مخارج تحقیق و توسعه، شدت سرمایه‌گذاری، میزان موجودی

M.A. Thesis:

Financial and operational characteristics, corporate governance and the effective tax rate

Effective tax rate is one of the most important financial and tax indicator that is so affective in tax justice. This research is looking up to check the connection between Financial and operational characteristics, corporate governance and the effective tax rate. Some the key trait including firm size, financial leverage, profitable, mount of investment, inventory amount, search and development expenditure, ownership structure, board size, and the number of non-executive directors in board have been checked. Total companies surveyed in this research are accepted companies in Tehran's stock exchanges between the years 2012 till 2016 that after considering limits sample number turned to 116. Research result showed us that between the company size, profitable, inventory amount, search and development costs, board size and the number of non-executive directors with effective tax rate have a positive and significant relationship. But there was a negative and significant relationship between ownership structure and effective tax rate. Also, no significant relationship was found between the financial leverage and the effective tax rate.

Keywords: Key words: effective tax rate, firm size, research and development expenditure, investment intensity