دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رکسانه صباغ زاده، ۱۳۹۶

مطالعه اثر شرایط کاراملیزاسیون و نوع قند بر فعالیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی کارامل تولیدی

واکنش کاراملیزاسیون روش مناسبی برای ایجاد رنگ و آروما در مواد غذایی محسوب می گردد. از طرفی کارامل تولیدی می تواند دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نیز باشد؛ که این مسأله به pH و نوع قند مورد استفاده در واکنش بستگی دارد. به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی کارمل تولیدی از قندهای مختللف، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع قند (گلوکز، فروکتوز، ساکارز و مالتوز) ، pH (4، 7 و 10) و زمان حرارت دهی (0، 40 و 80 دقیقه) بودند. غلظت محلول قندها 40 % و دمای آماده سازی نمونه های کارامل°C150 بود. شدت قهوه ای شدن، قدرت احیاء کنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی (درصد رادیکال گیرندگی DPPH)، تغییرات رنگ (E ?)، و pH نهایی مورد اندازه گیری قرار کرفت. نتایج نشان داد که کارامل تهیه شده از فروکتوز، در 10=pH و در زمان 80 دقیقه شدت قهوه ای شدن، قدرت احیاء کنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات رنگ بیشتری را از خود نشان داد. به طور کلی با افزایش pH و زمان حرارت دهی، شدت قهوه ای شدن، قدرت احیاء کنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات رنگ بدین ترتیب افزایش یافت: فروکتوز > گلوکز > مالتوز > ساکارز. pH نهایی نیز در نمونه های تهیه شده در 10=pH نسبت به نمونه های دیگر، به میزان بیشتری کاهش یافت. نتایج حاصل نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی کارامل تولیدی به pH اولیه و نوع قند بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها: کارامل، کاراملیزاسیون، فعالیت آنتی اکسیدانی، شدت قهوه ای شدن، قدرت احیاء کنندگی، تغییرات رنگ، قند

M.A. Thesis:

Effect of Caramelization Conditions on physicochemical properties and Antioxidant Activity of Beet Sugar Caramel in Food Model System

Caramelization reaction is a good way to make color and aroma in foods. On the other hand, produced caramel can has antioxidant activity; which depends on pH and type of sugar used in the reaction. In order to study antioxidant activity of produced Caramel from different sugars, an experiment was conducted in factorial arrangement based on completely randomize design with two replications. Factors were: Sugar type (Glucose, Fructose, Maltose and Sucrose), pH ( 4, 7 and 10) and heating time ( 0, 40 and 80 min). Concentration of sugar solutions were 40% and temperature of caramels preparation was 150 °C. Browning intensity, reducing power, antioxidant activity (DPPH radical-scavenging percentage), ?E and final pH were investigated. Results indicated that browning intensity, reducing power, antioxidant activity (DPPH radical-scavenging percentage) and ?E of caramel from fructose had a greater extent at pH=10 and 80 minutes after heating. Generally with increasing pH and heating time, browning intensity, reducing power, antioxidant activity (DPPH radical-scavenging percentage) and ?E also increased as follows: fructose > glucose > maltose > sucrose. The final pH of samples prepeared in pH=10 more decreased than other samples. The results revealed that caramel's antioxidant activity depends on the initial pH and sugar type.

Keywords: Caramel, Caramelization, Antioxidant activity, Browning intensity, Reducing power, ΔE, Sugar