دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل خسروی فخر، ۱۳۹۶

بررسی شاخص های حقوقی نهاد خانواده در سوره مبارکه نساء

هر جا سخن از (حق) به میان می آید ، بایستی در کنار آن ، از ( تکلیف ) نیز سخن گفت . چرا که هیچ حقی بر کسی واجب نمی شود ، مگر آنکه در مقابل آن حق ، وظیفه ای مقرر شده باشد . حقوق خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و لذا زن و شوهر با برخورداری از حقوقی ویژه موظف به انجام تکالیفی در برابر یکدیگر هستند ، البته به دلیل ویژگیهای خاص حاکم بر روابط خانوادگی ، مشخص نمودن چهار چوب کلی حقوق و تکالیف و ترسیم حد و مرز آن ، به سادگی ممکن نیست . زیرا بر خلاف سایر عقود ، در عقد نکاح ( ازدواج ) دو جنبه مادی و معنوی موجود است که جنبه معنوی آن در اولویت می باشد . به عبارت دقیق تر ، در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر ، اخلاق حاکم بر قواعد حقوقی است . در رابطه زناشویی ، سخن از عواطف انسانی ، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق به تنهایی ، برای حکومت کردن بر روابط آنان ناتوان است . سلام برای خانواده قداست و منزلت خاصی قایل شده است؛ به نحوی که بنا و نهادی با آن قابل مقایسه نیست. تعبیراتی که در قرآن و روایات در باره خانواده بکار رفته است، به خوبی این مدعا را روشن می نماید. در این پژوهش به بررسی شاخص های حقوقی نهاد خانواده در سوره مبارکه نساء می پردازیم.

کلیدواژه‌ها: سوره نساء، شاخص های حقوق، نهاد خانواده، ازدواج و طلاق

M.A. Thesis:

Indices of the family in Sura An-Nisa

Abstract: Wherever the word comes from (right), you have to talk about it (besides). Because no right is obligated to anyone, unless a right is assigned to that right. The rights of the family are not excluded from this, and so the husband and wife with special rights are obliged to perform a duty to each other, due to the special characteristics governing the family relations, the definition of the general framework of rights and duties, and the drawing of the boundary. It is simply not possible. Because in contrast to other contracts, in the marriage contract, there are two material and spiritual aspects, the spiritual aspect of which is the priority. More precisely, in regulating the emotional relationships of a husband and wife, ethics governs the rules of law. In terms of marriage, talking about human emotions is love, intimacy, and loyalty, and rights alone are incapable of governing their relationships. Greetings to the family are sanctified and a special status is given, in a way that is not comparable with the institution and institution. The terms used in the Qur'an and the traditions concerning the family clearly illustrate this claim. In this research, we study the legal indicators of the family institution in the Sura of Mobarakeh Nisa.

Keywords: Surah Nisa, legal indicators, family institution, marriage and divorce