دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مشکانی، ۱۳۹۶

عملکرد مالی، ساختار مالکیت، کمیته حسابرسی و افشای حاکمیت شرکتی

مدیران شرکتها برای اینکه سرمایه گذاران را در مورد چشم اندازهای آتی و اهداف و استراتژیهای شرکت آگاه سازد، دست به افشای داوطلبانه اطلاعات میزنند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر عملکرد مالی، مالکیت مدیریتی و کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به این منظور اطلاعات مربوط به 130 شرکت فعال در بورس طی سالهای 1390 تا 1394 جمعآوری و با استفاده از نرم افزار آماری اویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش و آزمونهای آماری در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت که بین عملکرد مالی با افشای داوطلبانه رابطه مثبت‌ و معناداری وجود دارد. اما بین کمیته حسابرسی و درصد مالکیت هیأت مدیره با افشای داوطلبانه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: افشای داوطلبانه، عملکرد مالی، مالکیت‌‌ مدیریتی ، کمیته حسابرسی

M.A. Thesis:

Financial performance, ownership structure, the Audit Committee and Corporate Governance Disclosure

In order to make investors aware of future prospects, goals and strategies of the company, the managers commit Voluntary Disclosure of the information. This study investigates the impact of financial performance, managerial ownership (ownership structure) and the Audit committee on Voluntary Disclosure of accepted companies in Tehran Stock Exchange to this effect, to carry out the study, the information of 130 active companies in the Stock Exchange was collected and analysed using statistical softwares from 2011 to 2015. According to the research results and statistical examinations, with 5% error it could be announced that there is a significant relationship between financial performance and Voluntary disclosur, But not between Audit committee and board of directors ownership percentage

Keywords: voluntary Disclosure, Financial Performance, Ownership Structure, Audit Committee.