دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید کوشکی، ۱۳۹۷

رابطه نوآوری اقتصادی با عملکرد شرکت ها

نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت در سطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می شود و موفقیت آینده را در بر دارد. امروزه شرکت ها به دنبال کسب عملکرد برتر از طریق توسعه محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید به کمک شرکا هستند. نوآوری_اقتصادی می تواند خودرا در سه نوع معرفی کند: فرآیند و سازمانی و محصول. روش عموما پذیرفته شده ای برا اندازه گیری عملکرد شرکت ها وجود ندارد ولی معمولا نتایج مالی و حسابداری ، هدف نهایی بسیاری از شرکت ها است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه نوآوری اقتصادی با عملکرد شرکت ها در صنعت مواد غذایی می باشد که در این راستا نمونه ای 154 تایی از مدیران ارشد شرکت های صنایع غذایی فعال در شهر رشت در سال های 1396-1397 انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه و برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. که یافته های تحقیق نشان داد که بین انواع نوآوری اقتصادی و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که نوآوری های فرآیند به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و تولید محصولات جدید با بهبود قابل توجه، مورد تأکید قرار می گیرند و نوآوری محصول، راهکارهای جدیدی را بر مسائل قدیم فراهم می آورد و فرصت های جدیدی را جهت بهره برداری از قابلیت ها، منابع و دارایی های موجود بوجود می آورد و نوآوری سازمانی به منزلة رویه ها و شیوه های مدیریتی و فرایندهای خدماتی نوآورانه ای است که برای پاسخ به تغییرات محیطی به ویژه استفاده از فناوریهای جدید میباشد و در نهایت می توان تاثیر انواع نوآوی را بر عملکرد شرکت به طور ملموس مشاهده کرد

کلیدواژه‌ها: نوآوری سازمانی،نوآوری محصول،نوآوری فرآیند و عملکرد

M.A. Thesis:

eco-innovation’s relationship with corporate performance

Innovation is an essential factor in the creation of global competitiveness that leads to organizational growth and future success. Todays, Companies are seeking to gain superior performance through product development, processes and services with the help of partners. Eco-Innovation can be defined in three types: process and organization and product. The widely accepted method does not exist for measuring the performance, but generally financial and accounting results are the final goal of many companies. Therefore, the purpose of this study is to explore the relationship between companies ' performance in the foodstuff industry in which a sample of 154 top managers of active food industries in the Rasht city was chosen in the years 1396 - 1397. To collect data from library sources and questionnaire and to investigate the research hypotheses, smart pls software and structural equation modeling were used. The findings showed that there is a direct and meaningful relation between different types of economic innovation and firm performanc. The results suggest that process innovations are stressed in order to reduce production cost, increase quality and produce new products with significant improvements, and organizational innovation constitutes new approaches to the use of innovative capabilities, resources, and services innovation, which is to respond to environmental changes, particularly the use of new technologies, and finally can be viewed as tangible impacts on corporate performance

Keywords: Organizational innovation, product innovation, process innovation andperformance.