دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید کوشکی، ۱۳۹۷

رابطه نوآوری اقتصادی با عملکرد شرکت ها

نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت در سطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می شود و موفقیت آینده را در بر دارد. امروزه شرکت ها به دنبال کسب عملکرد برتر از طریق توسعه محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید هستند. در این پژوهش بدنبال این هستیم که آیا نوآوری می¬تواند بر عملکرد شرکت ها تاثیر بگذارد یا نه؟ نوآوری_اقتصادی می تواند خودرا در سه نوع معرفی کند: فرآیند و سازمانی و محصول. روش عموما پذیرفته شده ای برا اندازه گیری عملکرد شرکت ها وجود ندارد ولی معمولا نتایج مالی و حسابداری ، هدف نهایی بسیاری از شرکت ها است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه نوآوری اقتصادی با عملکرد شرکت ها در صنعت مواد غذایی می باشد که در این راستا نمونه ای 154 تایی از مدیران ارشد شرکت های صنایع غذایی فعال در شهر رشت در سال های 1396-1397 انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه و برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. که یافته های تحقیق نشان داد که بین انواع نوآوری اقتصادی و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که نوآوری های فرآیند به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و تولید محصولات جدید با بهبود قابل توجه، مورد تأکید قرار می گیرند و نوآوری محصول، راهکارهای جدیدی را بر مسائل قدیم فراهم می آورد و فرصت های جدیدی را جهت بهره برداری از قابلیت ها، منابع و دارایی های موجود بوجود می آورد و نوآوری سازمانی به منزلة رویه ها و شیوه های مدیریتی و فرایندهای خدماتی نوآورانه ای است که برای پاسخ به تغییرات محیطی به ویژه استفاده از فناوریهای جدید میباشد و در نهایت می توان تاثیر انواع نوآوی را بر عملکرد شرکت بطور ملموس مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها: نوآوری سازمانی،نوآوری محصول،نوآوری فرآیند و عملکرد

M.A. Thesis:

eco-innovation’s relationship with corporate performance

Innovation is a fundamental factor in global trade competition that leads to organizational growth and has the future success. Today, companies are looking for superior performance through the development of products, processes and new services. In this research, we can see if innovation can affect the performance of companies? Innovation can introduce yourself in 3 types: Process and Organizational and Product. The method is generally not accepted to measure the performance of the companies, but usually the financial and accounting results are the ultimate goal of many companies. Therefore, the purpose of this study is to investigation the relationship between economic innovation and the performance of the companies in the food industry, which was selected by a senior 154 director of active food industry companies in Rasht in 2011. For collecting information from library resources and questionnaire, and the question of the research and the Smart PL was used to examine the research hypotheses of the research. The research finding showed that there is a direct and significant relationship between the type of economic innovation and company performance. The results indicate that the innovations in the process of reducing production costs, the increase in the quality of production and the production of new products with a significant improvement are emphasized, and the product innovation provide new strategies on old issues and create new opportunities to exploit the capabilities, resource and assets, and organizational innovations and methods of innovative and processed services that are in response to environmental changes, especially the use of new technologies, and ultimately can be seen in the impact of the new types of tendency to the tangible company

Keywords: Organizational Innovation Product Innovation Processing and Perfo