دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن شکری ، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی فسخ و انفساخ

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت فسخ با انفساخ آن است که انفساخ عبارت است از به هم خوردن عقد به سببی از اسباب که فسخ از آن جمله است. بنابر این، فسخ از اسباب انفساخ (انحلال عقد) است. فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است. کاربرد فقهی فسخ و انفساخ این است که از احکام آن در باب هایی چون تجارت و نکاح سخن گفته اند.مهم ترین اثر فسخ، پایان یافتن عقد است. این پایان نامه به بررسی فقهی و حقوقی فسخ و انفساخ می پردازد.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، فقه ، حقوق

M.A. Thesis:

Legal and Judicial Study termination and termination

Cancellation and termination of the legal action that has to happen, the marriage has been dissolved and the other does not exist. The difference is that the termination is terminated with the termination of the contract to cause disruption of toys is such that termination. Thus, the termination of the causes of termination (dissolution of marriage) is. Termination of contracts do happen, but termination is possible in contracts permissible and necessary to happen the other hand, the termination of the nature of unilateral and may be the one applied to the termination of a state of violence has to occur signing of the lives lost and the future effect can not be a termination and termination benefits disjunctive with the conclusion of the person to be transferred due to the termination and termination of owner financing, but the interests of the disjunctive in iodine who will care and maintenance until the termination of the contract is subject Vanfsakh property. Cancellation and termination of the legal application of the provisions in the contract such as trade and spoken the most And.mhm effect of cancellation, termination of the contract. This thesis jurisprudence and legal termination and termination pay.

Keywords: Keywords: termination, dissolution, jurisprudence, law