دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن هاشمی ثانی، ۱۳۹۶

ویژگی های هیات مدیره، بازده دارایی و بازده سرمایه : مطالعه موردی در صنعت بانکداری

صنعت بانکداری و خدمات بانکی نقشی کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و کشورها برخوردار بوده و خود نیز در قالب بانک داری تجاری، در بازارهای پولی و مالی جهانی با رقابت فشرده ای مواجه است. اندازه گیری عملکرد مالی بانک ها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از بانک می باشد، دارای اهمیت است. در این پژوهش از شاخصهای سودآوری و به طور مشخص از نسبت های بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام برای سنجش عملکرد بانکها استفاده شده است. از طرفی هیات مدیره با داشتن نقش تعیین کننده در سیاست های کلان بانک می تواند در بهبود هر یک از شاخص های فوق موثر باشد بنابراین در این پژوهش میزان تاثیرگذاری ویژگی های هیأت مدیره را بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با استخراج اطلاعات مالی 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 مورد ارزیابی قرار داده شده است. نتایج اجرای مدل های رگرسیونی که به روش پانل دیتا به مشاهدات برازش داده شده نشان داد که بین تعداد اعضای هیأت مدیره با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت مدیریتی هیأت مدیره باعث بهبود بازده دارایی ها بانک ها می گردد اما بین مالکیت مدیریتی هیأت مدیره و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. از طرفی نقش دوگانه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و استقلال مدیر عامل بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها: بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ویژگی های هیات مدیره

M.A. Thesis:

Features of the board of directors, ROA and ROI: A Case Study in Banking Industry

The banking industry and banking services play a key role in the development and promotion of firms, industries and countries and also is facing with intense competition in the form of commercial banking in the global monetary and financial markets. Measuring financial performance of banks is important since it is the basis of many decisions inside and outside of the bank. In this research, indicators of profitability and especially return on assets and return on equity ratios are used to measure performance of the banks. The Board of Directors of the Bank has a decisive role in macro policies and can be effective in improving any of above indicators. Therefore, in this study amount of effectiveness of board characteristics on return on assets and return on equity by extracting financial data from 13 banks accepted in Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2015 has been evaluated. The results of implementing regression models which fitted by using panel data to observations method revealed that there is a meaningful and direct relationship between the number of board members with return on assets and return on equity . Managerial ownership of the board also improves Return on assets of the banks, but there is a meaningful and indirect relationship between managerial ownership of the board and return on equity. On the other hand, dual role of Director, autonomy and independence of the Board of director have no significant impact on return on assets and return on equity.

Keywords: Return on assets, return on equity, the board features