دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت جلیل پور، ۱۳۹۶

رقابت در بازار محصول و انتخاب حسابرس

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه¬ی بین رقابت در بازار محصول و انتخاب حسابرس پرداخته شده است. ویژگی¬های کیفی حسابرسی می¬تواند رقابت در بازار محصول را از طریق شیوه¬های نظارتی بر رفتار مدیران تحت تاثیر قرار دهد. برای انتخاب حسابرس از دو ویژگی¬ کیفی حسابرسی یعنی اندازه¬ی حسابرس و دوره¬ی تصدی آن استفاده شده است، که معیار اندازه¬ی حسابرس نیز با توجه به سایر پژوهش¬های انجام شده در ایران از سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات حسابرسی استفاده شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر وابسته به صورت موهومی می¬باشد، بنابراین از مدل رگرسیون لاجیت استفاده شده است. دوره¬ی زمانی این پژوهش بین سال¬های 90 تا 94 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به در دسترس بودن داده¬ها می¬باشد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه¬ی مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و اندازه¬ی موسسه¬ی حسابرسی وجود دارد. و همچنین در فرضیه¬ی دوم نیز نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و دوره¬ی تصدی حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: رقابت در بازار محصول، کیفیت حسابرسی، اندازه‌ی حسابرس، دوره‌ی تصدی حسابرس

M.A. Thesis:

Product market competition and the auditor choice

In this research we checked relationship between Product Market Competition and Auditor Choice .The typicality of audit company quality can affect the market competition in some ways such as supervise on Managers behavior. For choosing Audit Company we used two quality topicalities and they are the measure of auditing and the course of the enterprise that the measure of the audit refers to the other completed project in Iran from the audit agency against other audit company. By paying attention to that this variable research is delusive, so we used the Regression legit. The time period of this research are between the years 2012 to 2016 in registered company in Tehran's stock exchanges by available data. The results of research showed that there is a positive and logical connection in market competitioning and the measure of Audit Company. Also the second thought showed that between market and the course of enterprise of auditing there is a positive and logical connection.

Keywords: Product Market Competition, Audit quality, Audit size, Audit time period