دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز دواچی، ۱۳۹۶

رابطه انسجام و انعطاف پذیری و کارایی خانواده با سبک های هویت یابی نوجوانان سبزوار

چکیده این پژوهش از چند هدف از جمله تحقیقات بنیادی واز روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد،که با هدف بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیزی خانواده با سبک های هویت یابی دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان سبزوار انجام شده است.جامعه آماری تحقیق ،دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود. که تعداد آنها بنا بر گزارش اداره آموزش و پرورش سبزوار 2650 بوده است.نمونه تخقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول گرجی مورگان تعداد 300 از جامعه تحقیق انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل 3 پرسشنامه انسجام خانواده رضویه و سامانی ،انعطاف پذیزی السون و سبک های برزونسکی بوده است.اطلاعات حاصل از پژوهش به وسیله روش های رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss ویراست 21 تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که انسجام و انعطاف پذیری خانواد می توانند از بین سبکهای هویت یابی (هنجاری سردرگمی اعتقادی و تعهد ) سبک هویت یابی اعتقادی را پیش بینی کنند و مدل رگرسیون برای سایر سبک های هویت یابی معنی دار نبود.همچنین نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی نشان داد که رابطه انعطاف پذیری با سبک هویتی اعتقادی معنی داری است (r=12%) ولی با سایر سبک های این رابطه معنی دار نبود.همچنین رابطه انسجام پذیری خانواده هیچکدام از سبک های هویت یابی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی :انعطاف پذیری خانواده-انسجام پذیری خانواده-سبکهای هویت یابی.

M.A. Thesis:

The relationship between cohsion٫ flexibility and efficiency of the family with Identification Styles of Teens of sabzevar

Abstract This research has several objectives including fundamental research and a descriptive correlational method. This study aimed to investigate the relationship between family cohesion and flexibility with identification styles of high school students in Sabzevar secondary school. Statistical community of knowledge, knowledge The girl was a second-grade secondary school student in Sabzevar in the academic year of 1983-97. Their number was 2650 according to the Education Office of Sabzevar. The sample was analyzed using a multi-stage cluster sampling method. Using a Georgian-Morgan table 300 out of the research population were selected. The research instrument consisted of 3 family cohesion questionnaires Razavi and Samani, Elson's flexibility and Bazonsky style. The data were analyzed by multivariate regression and Pearson correlation coefficient and analyzed using SPSS version 21 software. Results showed that coherence and flexibility Families can choose between identity styles (normative belief confusion and commitment) style The prediction of validation was predicted and the regression model was not significant for other identity styles. Also, the results of the significant correlation coefficient test showed that the relationship of flexibility with the identity style of belief is significant (r = 12%), but with Other styles of this relationship were not significant. Also, the relationship of family cohesion was not significant in any of the identification styles of female secondary school students.

Keywords: Keywords: Family Flexibility - Family Confinement - Identity Styles.