دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ناصر آرین طلب، ۱۳۹۶

تاثیر دیکته گویی مکرر در روان خوانی و تلفظ در یادگیرندگان مقدماتی EFL

با توجه به مهارت خواندن، تحقیقی برای فعالیت های عملی مورد استفاده در بهبود این مهارت نیاز است. دیکته گویی یکی از فعالیت هایی است که معمولا برای تدریس مهارت شنیداری و نوشتاری استفاده می گردد، اما در مطالعه حاضر، هدف اصلی این است که اثرات دیکته گویی مکرر به عنوان یک فعالیت شنیداری و نوشتاری در درک خواندن یادگیرندگان EFL ارزیابی گردد. علاوه بر این، نگرش یادگیرندگان نسبت به استفاده از دیکته گویی در تدریس درک مطلب نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعه، از روش ترکیبی یک مرحله ای نیمه تجربی، برای جمع اوری داده های کمی و یک مصاحبه نیمه ساختاری برای جمع آوری داده های کیفی استفاده شد. شرکت کنندگان در مرحله کمی 59 دانش آموز در دو کلاس بدون آموزش بودند که هر کدام حداقل شش سال در زبان انگلیسی مسلط هستند و به عنوان گروه کنترل و تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تجربی با فعالیت های مکرر (گروه A) و گروه کنترل در معرض فعالیت های متنی درک مطلب (گروهB) قرار گرفتند. نتایج کمی از نظر توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و نشان داد که گروه تجربی به طور معنی داری نسبت به گروه دیگر یعنی گروه کنترل عملکرد بهتری در درک خواندن با توجه به نتیجه دیکته گویی مکرر دارد. نتایج کیفی به دست آمده از شش داوطلب در گروه تجربی نشان داد که اکثر فراگیران نگرش مثبتی در استفاده از دیکته گویی برای تدریس درک مطلب داشته اند، به شرطی که پس از دسترسی دانشجویان به متون خواندن، و پس از ارائه معلم با توجه به اطلاعات پس زمینه در مورد معنی برخی از کلمات و ساختارها باشد

کلیدواژه‌ها: دیکته گویی مکرر -یاد گیرندگان مقدماتی EFL-سوال تحقیق -درک مطلب

M.A. Thesis:

Repeated if fluency and pronunciation in effect dictated by primary EFL learners

Regarding the reading skill, there is a need for research in the use of practical activities used for improving this skill. Dictation is one of the activities that is usually used for teaching listening and writing, but in the present study, the main purpose is to investigate the effects of frequent dictation as a listening and writing activity on EFL learners’ reading comprehension. Moreover, the learners’ attitudes towards the use of dictation in teaching reading comprehension were also elicited. The study adopted a mixed-method design including a quasi- experimental phase to collect the quantitative data and a survey through semi-structured interviews for collecting the qualitative data. The participants of the quantitative phase were 59 students in two intact classes who had the background of studying English language for six years and were considered as the control and experimental groups. The experimental group were exposed to frequent dictation activities (Group A) and the control group were exposed to conventional reading text activities (Group B). The quantitative results analyzed both descriptively and inferentially indicated that the experimental group significantly outperformed their counterparts in the control group in reading comprehension as a result of being exposed to frequent dictation. The qualitative results obtained from six volunteers in the experimental group. They showed that most of the learners had a positive attitude towards the use of dictation in teaching reading comprehension. It is presented in a native-like accent after the learners’ access to the reading texts and after the teacher’s provision of the necessary background information on the meaning of some difficult words and structures.

Keywords: Frequent Dictation - EFL Elementary Inquirers - Research Questions - Reading Thoughts