دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی پارسااصل، ۱۳۹۶

بررسی ارتباط اضطراب دانش آموزان زبان انگلیسی ایرانی هنگام خواندن با مهارت های خواندن و جنسیت

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان اضطراب خواندن در زبان انگلیسی و میزان بسندگی در خواندن و راهبردهای مورد استفاده فراگیران در هنگام بروز اضطراب خواندن، جنسیت فراگیران و همچنین نوع استفاده از راهبردها و اضطراب خواندن صورت پذیرفت. بدین منظور، مقیاس اضطراب خواندن زبان خارجی توسط ساییتو و همکاران (1999) به منظور اندازه گیری سطح اضطراب شرکت کنندگان در خواندن و نیز پرسشنامه (SORS) جهت بررسی راهبردهای های خواندن اقتباس شده از مختاری و شعاری (2002) مورد استفاده قرار گرفت. پاسخهای شرکت کنندگان (تعداد = 100) در مورد وضعیت اضطراب خواندن و استفاده از راهبردها از طریق دو پرسشنامه ذکر شده جمع آوری شد. پاسخهای فراگیران ایرانی به راهبردهای خواندن در مواجهه با زمینه های اضطراب آور به سه بخش از جمله راهبردهای "جهانی"، "حل مسئله" و "پشتیبانی" بررسی گردید و نتایج بر روی سه نوع اضطراب خواندن از جمله "پایین به بالا"، "بالا به پایین" و "اضطراب محیطی " مربوط به خواندن کلاسی تحلیل شد. د ر ابتدا، برای بررسی رابطه بین اضطراب خواندن و سطح خواندن در زبان انگلیسی در میان زبان آموزان، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب خواندن در زبان خارجی و مهارت خواندن ارتباط معناداری وجود دار بدین صورت که با بالا رفتن سطح خواندن میزان اضظراب خواندن در میان فراگیران کاهش می یابد. سپس با توجه به تعامل جنسیتی با شرایط اضطراب خواندن جهت بررسی اینکه آیا جنسیت به عنوان یک متغیر بیولوژیکی می تواند به طور معناداری اضطراب خواندن را در بین دانش آموزان مورد نظر پیش بینی کند. یا خیر در مرحله بعد تحلیل دیگری انجام شد. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیر جنسیت و اضطراب خواندن نیز رابطه معنی داری وجود دارد که وضعیت نامساعدی را در میان دختران (M = 72.34) در مقایسه با پسران (M = 65.41) نشان می داد. درپایان، به منظور آزمون رابطه بین راهبردهای خواندن ترجیحی یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی و سطوح اضطراب آنها، رگرسیون لاجیت چند جمله ای مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که دانشجویان با سطوح اضطراب خواندن پایین، از راهکارهای حل مسئله در درمقایسه با راهکارهای پشتیبانی استفاده می کنند. در نهایت، نتایج احتمالی مربوط به سه پرسش تحقیق با توجه به بهبود دستورالعمل های خواندن برای دانش آموزان ایرانی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اضطراب خواندن، استفاده از راهبرد، اضطراب صفتی، اضطراب موقعیتی، اضطراب وضعیتی، استراتژی

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between the reading anxiety،reading profciency ،strategy use and gender of EFL students

The present study was an attempt to determine the relationship between foreign language reading anxiety and reading proficiency, strategy use and gender of EFL students as well as the types of strategy uses and reading anxiety. To this end, FLRAS (Foreign Language Reading Anxiety Scale) was developed by Saito, et al. (1999) in order to measure participants’ level of anxiety in reading and English translation of SORS (The Survey of Reading Strategies) adapted from Mokhtari and Sheorey (2002). Participants’ responses (no =100) regarding their reading anxiety status and their strategy uses were collected through the two above-cited questionnaires. Students’ responses as to reading strategies when faced with anxiety-provoking contexts were categorized into three parts including Global, problem solving and support strategies and mapped on three reading anxiety types including “bottom up”, “top-down” and “classroom reading context”. In the first place, to examine the existence of a relationship between FL learners’ foreign language reading anxiety and reading proficiency, Spearman correlation was computed. The results of Spearman correlation coefficient indicated that there was a statistically significant correlation between foreign language reading anxiety and reading proficiency. Then, regarding the interaction of gender with reading anxiety conditions, the intention was to check if gender as a biological variable could significantly predict more reading anxiety among the targeted students. The results from Spearman correlation showed that there was a statistically significant relationship between gender types and reading anxiety case, which was a clue for a worse condition among female (M = 72.34) compared with male ( M = 65.41) students. Finally, in order to test the relationship between Iranian EFL learners' preferred reading strategies and their anxiety levels, Multinomial logit regression was used and it was proved that students with lower level reading anxiety indices would adopt problem solving strategies more compared with support strategies compared. In the end, possible implications concerning the three research questions in this study were discussed in the light of improving reading instructions provided for Iranian students.

Keywords: Reading Anxiety, Strategy use, Trait Anxiety, State Anxiety, Situational Anxiety, Reading Strategies