دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا بازدار، ۱۳۹۶

مسئولیت اجتماعی، ویژگی های هیأت مدیره و مدیریت سود

مسئولیت های اجتماعی شرکت ها نقش مهم و تأثیرگذاری در جذب و افزایش اطمینان و اعتماد سهامداران در رابطه با عملکرد و فعالیت های گزارش شده ی شرکت ها دارد. در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها کاهش دستکاری منفعت طلبانه در سود شرکت ها را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با مدیریت سود با توجه به نقش نظارتی هیأت مدیره شرکت ها می باشد. دوره ی زمانی پژوهش یک دوره ی 5 ساله بین سال های 1390 تا 1394 می باشد و بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 94 شرکت به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج فرضیه ی اول پژوهش نشان داد، با توجه به ضریب 0/76- مسئولیت پذیری اجتماعی با مدیریت سود ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد، نظارت بیشتر هیأت مدیره در شرکت ها، ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با مدیریت سود به سمت منفی تر تقویت می شود.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود ، ویژگی های حاکمیت شرکتی ، مسئولیت پذیری اجتماعی

M.A. Thesis:

corporate social responsibility ٫the board of characteristics and earnings management.

Corporate Social Responsibility plays an important and prominent role in attracting and increasing the reliance and shareholders' confidence on the subject of the performance and reported activities of companies. In effect, corporate social responsibility can affect the profitable manipulation of corporate profits. The objective of this study is to examine the relationship between corporate responsibility and profit management in terms of the supervisory role of the board of directors of companies. The research has taken place over a five-year period (1981-2012) which it is based on systematic sampling, and the sampling sizes were 94 companies. Regarding the coefficient -0.76, the results of the first hypothesis of the study determined that social responsibility relevant to earnings management has a negative and significant relationship. Furthermore, the second hypothesis of the research indicated that the greater supervisory of the board of directors in companies, the corporate social responsibility relationship with .profit management get more negative

Keywords: Earnings Management, Characteristics of Corporate Governance, Social Responsibility