دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد کارگر، ۱۳۹۶

عدم تقارن اطلاعاتی، تقسیم سود و ساختار مالکیت

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با تقسیم سود شرکت¬ها با توجه به ساختار مالکیت شرکت¬ها می¬باشد. اساس این پژوهش به دو بخش تقسیم می¬شود بخش اول اینکه که آیا افزایش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کاهش تقسیم سود بین سهامداران می¬شود؟ و بخش دوم اینکه ساختار مالکیت شرکت ها آیا می تواند بر رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد. برای اجرای تحقیق ،اطلاعات 112 شرکت در بازه زمانی 90 الی 94 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت شرکت ها (سهامداران دولتی) نمی تواند بر روی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد و این در حالی است که در تحقیقاتی که تسویی¬جونگ و همکاران (2016) انجام دادند نشان از ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی وتقسیم سود وجود داشت که نشان دهنده شرایط متفاوت بازار سهام ایران از سایر کشورها می باشد.

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعاتی، تقسیم سود و ساختار مالکیت

M.A. Thesis:

Information Asymmetry, dividends and ownership structure

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between information asymmetry and corporate dividend according to the ownership structure of companies. The basis of this research is divided into two parts. Firstly, is the increase in information asymmetry reduces the distribution of profits among shareholders? And secondly, the ownership structure of companies can affect the relationship of information asymmetry and corporate profit sharing. For the implementation of the research, 112 companies were gathered during the period from 90 to 94. Findings of the research showed that there is no significant relationship between information asymmetry and dividend As well as the results, the ownership structure of the companies (public sector shareholders) can not affect the relationship of information asymmetry and corporate profit sharing. And yet, in the studies conducted by Tzu-yung and colleagues (2016), there was a correlation between information asymmetry and profit split, which reflects the different conditions of the Iranian stock market from other countries.

Keywords: Information asymmetry, profit sharing, and ownership structure