دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی محمد غفاری اصل، ۱۳۹۶

مکانیزم های نظارتی، تمرکز مالکیت و کیفیت سود

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مکانیزم های نظارتی، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 لغایت 1394 می باشد. متغیر وابسته تحقیق کیفیت سود می باشد که برای اندازه گیری آن از مدل مک نیکولز استفاده شده است که تعدیل شده مدل دیچاو و دیچو می باشد. در این مدل از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت سود شرکت ها استفاده می شود و متغیرهای مستقل مورد بررسی در این تحقیق نیز ، تخصص مالی مدیر حسابرسی داخلی، استقلال کمیته‌ی حسابرسی، سن واحد حسابرسی داخلی، اندازه شرکت حسابرسی و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی علّی و پس رویدادی می باشد و آزمون فرضیه ها ی تحقیق با مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های پانل و با استفاده از نرم افزاراقتصاد سنجی Eviews9 انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تخصص مالی مدیر حسابرسی داخلی، استقلال کمیته‌ی حسابرسی ،اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ ولی بین سن واحد حسابرسی داخلی با کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . با توجه به نتایج تحقیق انجام شده درایران، به دلیل اینکه شکل گیری کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در چند سال اخیر صورت گرفته است و دستورالعمل واحد حسابرسی داخلی در سال 1391، شرکت ها را ملزم به داشتن این بخش کرده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در حال حاضر قدرت زیادی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی وافزایش کیفیت سود شرکت ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: کیفیت سود، حسابرسی داخلی، کمیته‌ی حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی.

M.A. Thesis:

Regulatory mechanism , concentration of ownership and earnings quality

The main purpose of the present study is to investigate the relationship between supervision mechanisms, ownership concentration, and earnings quality, in registered organizations in Tehran Stock Exchange. The statistical sample used in the study includes 132 registered organizations in Tehran Stock Exchange, from 2012 to 2015. The dependent variable of the study is earnings quality. For the evaluation of this variable Mc Nichals’ Model was used, which is a modification of Dechow and Dichev’s Model. In this model, the quality of the guaranteed items is used as a criterion to assess the earnings quality of the organizations. The independent variables are the financial expertise of the manager of internal audit, the independence of audit committee, the age of internal audit section, the size of the audit organization, and the percentage of ownership of share-holders. The method used in the present study is of cause-effect type and of a post-event nature. Hypothesis testing was done via Eviews software and multi-variable regression, based on Panel Data Technique. The results of the study indicate that earnings quality has no significant relationship with the financial expertise of the manager of internal audit, the independence of audit committee, the size of the audit organization, and the percentage of ownership of share-holders. But there is a significant positive relationship between earnings quality and the age of internal audit section. In Iran, the formation of audit committee and internal audit section is a new phenomenon and organizations have been required to have these sections since 2012. Therefore we cannot expect these sections to have a huge impact on earnings quality and financial reports.

Keywords: earnings quality; internal audit; audit committee; size of the audit organization; percentage of own