دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمدرضا رست، ۱۳۹۶

تاثیر کمک صافی پرلیت در صافی مکانیک بر شاخص های فیزیکو شیمیایی شربت غلیظ چغندر قند

شربت غلیظی که ازتبخیر کننده خارج می شود . به علت ایجاد رسوب در هنگام تبخیر همیشه کدر است ورنگ آن بالا رفته و غلظت آن نوسان دارد . در حالیکه غلظت مطلوب آن 60 تا 70 درصد ماده خشک است. برای کاهش کدورت و رنگ از مواد کمک فیلتر استفاده می شود ، کمک فیلترها پودرهای معدنی و یا آلی اند که در ترکیب مواد الیافی با دستگاههای تصفیه به منظور افزایش عملکرد فیلتراسیون استفاده می شوند، در این تحقیق نقش کمک صافی پرلیت باوزن (2/0 و3/0 و 4/0 )درصد وشربت غلیظ با بریکس (50 ، 55 و 65) ، در ساعات (1 و 3 و 5 )بعد از صاف شدن بر پارامترها مختلف مانند pH،رنگ ،کدورت،خاکستروپلاریته مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش خاک فسیل و بریکس شاهد کاهش رنگ درشربت هستیم.اما در همین شرایط بر درصد کدورت افزوده می شود.در مورد pH ابتدا روند نزولی و سپس روند افزایشی داریم.درمورد خاکستر با خاک پرلیت (0.2درصد )با افزایش زمان بر درصد خاکستر کاسته می شود. براساس تجزیه وتحلیل انجام شده باتوجه به اینکه هیچ یک ازمدلهای آماری معنی دار نشده، بنابراین سطوح مختلف فاکتورهای مورد بررسی، هیچ تاثیری روی پلاریته نداشته است.

کلیدواژه‌ها: تبخیر کننده ، خاک پرلیت ، رنگ ،کدورت،خاکستر

M.A. Thesis:

effect of perlite filter aids in meachanical filters on physicochemical parameters in concentrated of sugar beet syrup

removed Syrup from the evaporator. When dry matter evaporation is always turbid due to sediment build up its color and its concentration fluctuates. While the optimal concentration of 60 to 70 percent. used filter aid To reduce turbidity and color of the materials, filter aid powders are inorganic or organic fibrous materials in combination with filtration systems are used to enhance filtration performance, were examined The effect of perlite filter aids weight (0.2 and 0.3 and 0.4) percent Syrup concentrated by Brix (50, 55 and 65), time (1, 3, 5) after flattening on different Various parameters such as pH, color, turbidity, ash and polarity. The results showed that with the increase in perlite soil color and Brix are decline in syrup. But increases opacity at the same percentage. In the first decline and then increase the pH of the soil fossils Darym. is reduced the ashes with the perlite soil (0.2%) at the time of the ash. . The analysis was conducted based on the fact that none of the models are not statistically significant, so different levels of factors, had no effect on the polarity.

Keywords: evaporator, soil, perlite, color, opacity, ash