دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده زهره پور موسوی، ۱۳۹۶

بررسی مصرف خمس در عصر غیبت

خمس بعنوان واجد مالی ازفروع دین می باشد ووجوب آن درقرآن مجید به صراحت بیا ن شده ودرقرآن ادای آن باایمان به خدا پیوند زده شده پس اعتقاد به خمی وادای آن ازضروریات دین ما محسوب میشود وبه عنوان پشتوانه حکومت اسلامی میباشد .باتوجه به اهمیت وجایگاه خمس ومحروم بودن سادات ازصندوق زکات رسول خدا(ص) وائمه (ع) علاوه بربیان مصادیق خمس برای اجرای آن نیز سعی وتلاش ویژه ای داشتند.تابه وسیله صندوق خمس.نیازهای حکومت اسلامی وازجمله نیازمندیهای سادات رابرطرف نمایند.تاریخ شیعه باورود به عصرغیبت امام عصر(ع) وارد مرحله جدیدی شد.غیبت امام تحولاتی رادرزمینه های مختلف اجتماعی سیاسی موجب شد.یکی ازمسائل مهم که فقها باآن روبه رو بودند مدیریت خمس دراین عصر بود که فقهی دیدگاه های مختلفی درموردخمس.سهم امام،جایگاه ولی فقیه داشته اند.گروهی ازفقها معتقد بوده اند که خمس به دوسهم تقسیم میشود وسهم امام نگهداری میشودگروهی دیگر سهم امام را مانند مال مجهول المالک فرض نموده اند.وگروهی خمس رایک سهم واحد می دانند و...مابعنوان مکلف خمس راباید پرداخت کنیم.چه کسانی میتوانند درعصرکنونی خمس رادریافت نمایند وموارد مصرف خمس درعصرغیبت چگونه است؟دراین تحقیق سعی شده دیدگاههای مختلف فقها ازجمله دیدگاه تحلیل خمس ودیدگاه امام خمینی رامورد برسی قرار می دهیم .براین اساس مادراین پژوهش مباحث رادرچهارفصل آورده ایم.فصل اول،کلیات ومباحث نظری فصل دوم بررسی خمس در عصر پیش از غیبت صغری - فصل سوم بررسی مصرف خمس در عصر غیبت صغری - فصل چهارم مصرف خمس در عصر غیبت کبری

کلیدواژه‌ها: کلید واِِژه ها : تاریخ خمس - عصر غیبت - سهام خمس - مصرف خمس - جایگاه ولی فقیه

M.A. Thesis:

The study of Quint and khoms in the times of absence

Alms (khoms) as a financial obligation, is one of the religious principles and its obligation is explicitly mentioned in holy Quran in which paying Alms (khoms) is equal to Faith, so believing in Alms (khoms) and paying it is among the obligations of our religion and is a kind of backup for the religious government. Due to the position and importance of Alms (khoms) and exclusion of the Seyyeds from Zakaat fund as well as expressing its implications, the prophet and the Imams had a special emphasis on following the rules of paying Alms (khoms).So by means of Alms (khoms) fund, they are able to fulfil the needs of Islamic government and especially the Seyyeds’ needs. Shi’a history entered a new stage, entering the absence age which caused several changes in different political-social, etc. fields.One of the important problems which the jurisprudents where facing with was Alms (khoms) management during the Absence Age for which they have had a range of views on Alms (khoms) ,Imam’s share and the Guardian jurist’s position. A group of the jurisprudents believe that the Alms (khoms) should be divided into two shares and Imam’s share is being kept; another group suppose the Imam's share as an ambiguous-possessor property and the other group consider Alms (khoms) as a unique share. We have to pay the Alms (khoms) as an obligatory. Who is capable of receiving Alms (khoms) during the current age? And in which ways should Alms (khoms) be spent during the Absence Age? In this study, I have tried to review the different views from the jurisprudents such as Alms (khoms) analysis view and imam khomeini's view. The following discussions are covered throughout this study accordingly: chapter 1- general and theoretical topics; chapter 2- a review on Alms (khoms) before the short-term Absence; chapter 3- a review on Alms (khoms) during the Imam’s Age (short-term Absence); Chapter 4- Alms (khoms) expense during the long-term Absence.

Keywords: Keywords: Alms (khoms) history, Absence Age, Alms (khoms) share, Alms (khoms) expense, guardian ju