دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید حسن قریشی نژاد، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین فعالیت های منابع انسانی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار)

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیتهای منابع انسانی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی توانمند سازی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار انجام شد. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه¬ای از روشهای تحقیق کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری حاضر، کلیه مدیران کارگنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 300 می باشد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 170 می باشد که پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین کارکنان توزیع شد. داده ها توسط آزمون های توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین فعالیت های مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. ببن فعالیت های مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: فعالیت های مدیریت منابع انسانی، انتخاب، آموزش، ابعاد آن عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی توانمندسا

M.A. Thesis:

The relationship between human resource activities and job performance with the mediator role of employee empowerment in education department of Sabzevar City

The purpose of this study was to investigate the relationship between human resource activities and job performance with respect to the mediating role of staff empowerment At the Education Department of Sabzevar city. The present research is a descriptive-survey method. The statistical population of this study is all employees of the Education Department of Sabzevar city, whose number is 300 people. According to Morgan's table, the sample size is 170. The questionnaires were distributed randomly among staff members. Data were analyzed by descriptive and inferential tests and analyzed by SPSS software. The results of the research indicated that there is a significant relationship between HRM activities and its dimensions and employee empowerment. . There is a significant relationship between employee empowerment and job performance. There is relationship between human resource activities and job performance with respect to the mediating role of staff empowerment.

Keywords: Human Resource Management Activities, Selection, Education, Dimensions of job performance due to the