دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی ایزانلو، ۱۳۹۶

جریان های نقدی، تامین مالی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا جریان‌های نقدی و تأمین مالی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ارتباط هستند؟ به این منظور 89 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت از جریان‌های نقدی و تأمین مالی و متغیر وابسته سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها از روش پانل دیتا و نرم¬افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که بین متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی و وجه نقد نگهداری شده با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود ندارد. بین متغیر تامین مالی از طریق بدهی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت طبق نتایج بین متغیر تامین مالی از طریق سهام و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : جریان‌های نقدی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

M.A. Thesis:

Cash flows, financing and investment in research and development

This study seeks to answer the question that Is cash flows and financing investment in research and development related? To this end, 89 companies active in this area in the period from 1390 to 1394 were studied. This study was independent variables and the dependent variable of cash flows and the financing of investment in research and development. To evaluate the relationship between the variables of panel data and software Eviews is used. The results of this study suggest that The variable operating cash flow and cash holding by investing in research and development, there is no significant relationship at 95%. The variable financed through debt and investment in research and development, there is no significant relationship at 95% And finally, according to the variable funding through shares and investment in research and development, there are significant at 95%.

Keywords: Cash flows, financing, investment in research and development