دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین خیراندیش، ۱۳۹۶

بررسی شیوع آلودگی به انگل های مشترک انسان و دام ( کیست هیداتیک .فاسیو لا و دیکر و سلیوم ) در دام های کشتار شده در کشتار گاه اسفراین

ب?ماری های انگل? در نشخوارکنندگان اهم?ت فراوان? دارد. فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس و کیست هیداتیک سه نمونه از بیماری های انگلی هستند که اغلب بصورت مزمن بروز می کنند و نشانه های بال?ن? آشکاری نشان نم? دهند. بنابراین، این بیماری ها نه تنها باعث مرگ و م?ر در گله می شوند بلکه بیشتر مواقع موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوان م? گردند. بیماری فاسیولیازیس توسط جنس فاسیولا از رده ترماتودا ایجاد می شود. فاسیولا هپاتیکا یکی از گونه های مهم ایجاد کننده فاسیولوز در نشخوارکنندگان کوچک می باشد. شدت بیماری فاسیولوز به عواملی مانند سن و گونه میزبان، مرحله تکامل انگل در میزبان (حیوان و/یا انسان بعنوان میزبان نهائی)، وضعیت تغذیه و تعداد متاسرکاریای خورده شده توسط میزبان بستگی دارد. از لحاظ بیماریزایی دو شکل متفاوت از فاسیولوز وجود دارد. اولین شکل در زمان مهاجرت فاسیولای نابالغ در پارانشیم کبد اتفاق می افتد که با آسیب پارانشیم و خونریزی همراه می باشد. دومین شکل بیماری زمانی که انگل وارد مجاری صفراوی شده و در نتیجه مکیدن خون توسط فلوک و آسیب قابل ملاحظه در اپیتلیال مجاری صفراوی شده، اتفاق می افتد. دیکروسلیوم دندریتیکوم از ترماتودهای شایع در قسمت های مختلف ایران می باشد. در عفونت های مزمن، این انگل باعث سیروز مجاری صفراوی در کبد گاو، گوسفند یا بز شده و ضرر اقتصادی زیادی ایجاد می کند. همچنین کیست هیداتیک، مرحله نوزادی کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوس است. این کرم 7-3 میلی متری، انگل روده باریک سگ است. تخم های کرم همراه با مدفوع سگ آلوده خارج شده و در محیط پراکنده می شوند. انسان و حیوانات با خوردن این تخم ها همراه با آب، غذا و سبزیجات، آلوده شده و کیست هیداتید در بدن آنها تشکیل می شود این مطالعه بر روی 5022 گوسفند ، 1766 بزو 914 گاو کشتار شده در کشتارگاه اسفراین، شهری در شمال شرقی ایران انجام شده است. این تحقیق برای تعیین میزان شیوع فاسیولا هپاتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم و کیست هیداتیک در لاشه های کشتار شده گوسفند ، بز و گاو در کشتارگاه اسفراین در پاییز و زمستان سال 1395و بهار و تابستان 1396 بر اساس فصل و گونه حیوان انجام گرفته است. بدین منظور از 5022 رأس گوسفند ، 1766 رأس بزو 914 رأس گاو بصورت تصادفی در مدت 12 ماه (پا??ز و زمستان 95 ،بهار وتابستان 96) در کشتارگاه بعد از کشتار نمونه مدفوع از رکتوم گرفته شد کبد و ریه آن ها نیز مورد بازرسی کشتارگاهی قرار گرفته است. نمونه های مدفوعی اخذ شده در فرمالین 10% فیکس شدند. سپس نمونه ها برای بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه انگل شناسی دامپزشکی شهرستان ارجاع داده شدند و به روش شناورسازی مدفوع با محلول سولفات روی اشباع انجام گرفت و بعد از آن زیر میکروسکوپ نوری از نظر وجود تخم انگل های فاسیولا هپاتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که از مجموع 5022 گوسفند مورد بررسی در 403 مورد (02/8 %) آلودگی کبد به دیکروسلیوم دندریتیکوم در 9 مورد (17/0 درصد) آلودگی کبد به فاسیولا هپاتیکا ، آلودگی کبد به کیست هیداتیک 127 مورد (52/2%) و آلودگی ریه به کیست هیداتیک (42/30%) بودند. همچنین از مجموع 1766 بز مورد بررسی در 64 مورد (62/3 %) آلودگی کبد به دیکروسلیوم دندریتیکوم مشاهده شد ،در 2 مورد (11/0%) آلودگی کبد به فاسیولا هپاتیکا،آلودگی کبد به کیست هیداتیک 25 مورد (41/1%) و آلودگی ریه به کیست هیداتیک 383 مورد (68/21%) را نشان دادند. از مجموع 914 گاو مورد بررسی 27 مورد (95/2%) آلودگی به دیکروسلیوم دندریتیکوم ولی هیچ موردی آلودگی گاوها به فاسیولا هپاتیکا مشاهده نشد. آلودگی کبد به کیست هیداتیک 31 مورد(39/3%) و آلودگی ریه به کبست هیداتیک 173 مورد(92/18%) مشاهده شد

کلیدواژه‌ها: فاسیولا هپاتیکا، دیکروسلیوم دندریتیکوم،کیست هیداتیک ،گوسفند، بز،گاو اسفراین

M.A. Thesis:

Prevalence of zoonotic parasites (La٫ and other .fasyv hydatid cyst and Slyvm) in slaughtered animals in slaughterhouses Esfarāyen

Parasitic diseases are very important in small ruminants. Fascioliasis and dicrocoeliasis are two examples of parasitic diseases which often occur in chronic form and don’t have clinical symptoms clearly or asymptomatic. Therefore, these diseases not only caused deaths in the herd but also more often caused significant economic losses over time. Fascioliasis is a disease caused by any member of the genus Fasciola of trematoda. One of the major species involved in causing Fascioliasis in small ruminants is Fasciola hepatica. The severity of fascioliasis depends on some factors such as the age and species of host, the phase of parasitic development in the host (animal and/or human as an difinity host), its nutritional state and the number of metacercariae ingested. There are essentially two forms of fascioliasis, differing in pathogenesis. The first form occurs during migration of immature fasciola in the liver parenchyma and is associated with liver parenchymal damage and haemorage. The second form of the disease occurs when the parasite has entered the bile ducts and results from the blood sucking activity of the fluke and the considerable damge inflicted on the epithelial lining of the bile ducts. Also Dicrocoelium dendriticum is common trematodes of ruminants in many parts of Iran. In chronic infections, this parasite causes biliary cirrhosis in liver of cattle, sheep or goat and lead to economic losses. Therefore, in this study, 282 sheep and 168 goats randomly were selected occasionally and their stool samples were collected and fixed in 10% formaldehyde. Then samples were transported to laboratory. Identification eggs in stool samples were done by clayton lane, stool flotation method and also was observed their liver. The results showed that of the 282 sheep tested, 24 cases (8.51%) were infected with Dicrocoelium dendriticum and 2 (0.7%) were infected with Fasciolla hepatica. Also from the 168 goats tested, 9 cases (5.53%) were infected with Dicrocoelium dendriticum but no one them has infection with Fasciolla hepatica.

Keywords: Fasciolla hepatica، Dicrocoelium dendriticum ،sheep، goat ،Esfarayen