دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رقیه شاره، ۱۳۹۶

استخراج عصاره گل گیاه نیلوفر آبی (Nymphaea Capensis) و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدارکنندگی آن در روغن سویا در طی نگه داری

نقش آنتی اکسیدان ها در تغذیه، به خاطر افزایش بهره وری است. آنتی اکسیدان ها برای افزایش طول عمر مفید و حفظ کیفیت تغذیه ای مواد غذایی حاوی لیپید و همچنین برای عواقب اسیب اکسیداتیو در بدن انسان استفاده می شوند. برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزی می باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش زایی و سرطان زایی در بدن انسان دارند، لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا عصاره گل گیاه نیلوفر آبی استخراج گردید سپس میزان ترکیبات فنلی و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها در غلظت های (200،150،100،50پی پی ام ) با ازمون فولین و DPPH مورد سنجش قرار گرفت. با افزایش غلظت عصاره از 50 پی پی ام تا 200 پی پی ام نسبت به نمونه شاهد به دلیل افزایش میزان ترکیبات فنلی و توکوفرولی به تبع آن ترکیبات آنتی آکسیدانی عصاره افزایش می یابد در مرحله بعد غلظت های مختلف عصاره (100،50، 150 ،200پی پی ام) به روغن سویا تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان افزوده شد و فعالیت آنتی اکسیدانی و هم چنین پایداری اکسایشی روغن سویا در دمای 65 درجه سانتی گراد به مدت سه روز از طریق اندازه گیری اندیس پراکسید، شاخص تیوباربیتوریک اسید و اندیس اسیدی بررسی و در نهایت با فعالیت آنتی اکسیدانی سنتزی BHT به میزان ppm 200 مقایسه شد. به طور کلی نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره گل گیاه نیلوفرآبی در روغن سویا از50 تا 200 پی پی ام در یک زمان نگه داری ثابث، اندیس پر اکسید، شاخص TBA و اندیس اسیدی کاهش پیدا می کند. از طرفی در یک غلظت ثابت، با افزایش زمان نگه داری روغن از یک تا سه روز اندیس پر اکسید، شاخص TBA و اندیس اسیدی افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها: آنتی اکسیدان های طبیعی، گل گیاه نیلوفرآبی، روغن سویا، پایداری اکسایشی

M.A. Thesis:

Extract of flowers of lotus (Nymphaea Capensis) and Antioxidant Effects of soy bean oil and its stability during storage

Antioxidants are us to prolong the shelf life and maintain the nutritional quality of lipid -containing foods, and to modulate the consequences of oxidative damage in the human body. There are many ways of preventing oxidation of oils, one of which is the addition of synthetic antioxidants to them. However, given the fact that synthetic antioxidants have adverse effects , such as mutagenic and carcinogenic effects , on the human body, it seems necessary that research and studies should be carried out with the purpose of replacing synthetic antioxidants. In this research, we first obtained methanol extracts of Nymphaea Flowers and identified their constituents. The extracts were then added at various concentrations (50, 100, 150, and 200 ppm) to purified antioxidant-free soya oil. The inhibition of the activity of the free radicals by the extracts and the oxidative stability of the oil at 65 degrees centigrade were studied for three days by measuring the peroxide index , the TBA index, acide index. Finally, the activities of the extracts were compared with those of the synthetic antioxidant TBA that, at the concentration of 200ppm, had been added to the purified soya oil. In general, results obtained showed that addition of 50 to 200 ppm extracts of nymphaea flower to soya oil at a given storage time increased the oxidative stability index, the quantities of polyphenolic compounds, and the inhibition of the activities of the free radicals in the oil, but decreased the peroxide index, the TBA index, and acide index the increased by increasing the storage period of the oil from one to seven days, but the duration of induction decreased.in general, the results showed that with increasing concern trations of flower extract Nymphaea capensis plant of oil soya 0f 50 to 200 ppm in a fixed holding period the peroxide index, TBA index, acide index are ruuduced. on the other hand, at a constant concentration with increasing oil storage time for 1 to 3 day the peroxide index, TBA index, acide index increases.

Keywords: Natural antioxidants, flower nympha, soya oil, oxidative stability