دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اب باریکی، ۱۳۹۶

بررسی استاد الکترونیک و ارزش اثباتی آن در فقه

در عصر حاضر که شیوه ی ارتباطات اجتماعی روز به روز در حال تغییر است، معاملات و مراودات حقوقی اشخاص نیز در حال تغییر و دگرگونی است. بخش عظیمی از معاملات تجاری در دنیای مدرن امروزی از طریق اینترنت و ابزار الکترونیک به واسطه ی سهولت و سرعتی که این ابزار در اختیار ما می گذارند، انجام می پذیرد .سند الکترونیک نیز در همین راستا بکار برده می شود. سند یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا می باشد. سندی که به عنوان دلیل اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده می شود ممکن است با سایر ادله های ارائه شده تعارض پیدا کند. در فقه امامیه، سند در شمار ادله ذکر نگردیده و طبیعی است که تعریفی هم برای آن داده نشده باشد. در عین ‌حال، گاه سند به عنوان «نوشته به طور مطلق» مورد نظر بوده و به بحث دربار? اعتبار آن از جهات دیگر پرداخته شده است؛ بدون آن‎که خصوصیت دیگری برای نوشته، از حیث ماهیت آن و به طور مستقل از دلیل اعتبار آن، ذکر کنند .بررسی و شرح کارکردهای اسناد الکترونیکی و رفع ابهامات و قبول و پذیرش سند الکترونیک به عنوان یکی از اقسام سند می تواند جهت روشن نمودن زوایای تاریک این موضوع مورد بررسی قرار بگیرئد. بررسی فقهی ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی فقهی اقرار و شهادت و سوگند نیز کمک به فهم ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی می نماید. اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. کلید واژه ها: اسناد الکترونیکی، ادله اثبات، ارزش اثباتی، سوگند، اقرار، شهادت

کلیدواژه‌ها: اسناد الکترونیکی، ادله اثبات، ارزش اثباتی، سوگند، اقرار، شهادت

M.A. Thesis:

Check professor of electrical and probative value of Jurisprudence

In the present day, the way social communication is changing, the legal transactions of individuals are also changing. The vast majority of business deals in today's modern world through the Internet and electronic devices are carried out through the ease and speed that these tools provide. Electronics is also used in this regard. The document is one of the most important and most evidentious proofs of the dispute. A document submitted to the court as proof of the dispute may conflict with other evidence provided. In Imamieh jurisprudence, the document is not mentioned in the number of evidences, and it is natural that no definition has been given for it. At the same time, the document has sometimes been considered "written in absolute terms" and its discussion of its validity has been dealt with in other respects; without it having a different writing character in terms of its nature and independently of its validity Reviewing and describing the functions of electronic documents and fixing ambiguities and accepting and accepting an electronic document as one of the types of document can be reviewed to clarify the angles of this subject. The jurisprudential review of the value of the electronic documents and jurisprudential verification of confession, testimony and oath will also help to understand the value of the authenticity of electronic documents. Electronic documents are documents that are produced, transmitted and stored by computer. They may be born electronically or emerge from their original form. Keywords: electronic documents, proofs, positive values, oaths, confessions, testimony.

Keywords: electronic documents, proofs, positive values, oaths, confessions, testimony