دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا ملوندی، ۱۳۹۶

رابطه کمال گرایی و شایستگی حرفه ای مدیران با کار آمدی معلمان ابتدایی شهرستان سبزوار

تقویت و توجه به ویژگی کارآمدی در عملکرد معلمان ، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن می¬¬باشد. یکی از این عوامل که می¬تواند کارآمدی معلمان را تحت تأثیر قرار دهد و در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، شایستگی حرفه ای و کمال¬گرایی مدیران است (سینگر ، 1990).در محیط کار کنونى به مدیرانى نیاز است که بتوانند درست تصمیم بگیرند، راه¬حلهاى خلاقانه¬اى براى مسائل ارائه کنند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند. علاوه بر این، گسترش همه جانبه سازمانهاى آموزشى، لزوم برخوردارى از مدیران ماهر و توانمند را در بکارگیرى دانش و تجربه تخصصى دو چندان کرده است (طاهر، 1386 ). پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمال گرایی و شایستگی حرفه ای مدیران با کارآمدی معلمان ابتدایی شهر سبزوار صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار به همراه معلمان آنها در سال تحصیلی 96-95 است که تعداد (مدیران)74 نفر و تعداد( معلمان850) نفربود. حجم نمونه این پژوهش بر اساس یافته¬های استخراج شده از جدول مورگان تعداد مدیران 63 نفر و تعداد معلمان 265 نفر نمونه تحقیق را تشکیل داده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود کار¬آمدی پنداری بندورا و پرسشنامه شایستگی حرفه¬ای مدیران زارعی و همکاران و پرسشنامه کمال¬گرایی هیل و همکاران بود. برای تجزیه تحلیل داده ها ابتدا از تکنیکهای آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شده است.برای سنجش نرمال بودن داده ها ازآزمون کالموگراف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون معنی داری ضریب همبستگی از پیرسون استفاده شده است. تمام روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20 انجام گرفته است که نتایج حاصل بیانگر آن بود که می توان بر اساس کمال گرایی و شایستگی مدیران خود کار آمدی معلمان را پیش بینی کرد و همچنین بین کمال گرایی و شایستگی مدیران با کارآمدی معلمان چون سطح معناداری آن کمتر از 05/0 است رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کمال گرایی، شایستگی حرفه ای، خود کارامدی پنداری

M.A. Thesis:

Perfectionism and professional competence elementary teachers directors efficacy city of Sabzevar

The present study was carried out to investigate the relationship between perfectionism and professional competence of managers with the efficiency of elementary teachers in Sabzevar city. This research is fundamental to the purpose and in terms of nature and descriptive method, it is a correlation type. The population of the study is Sabzevar primary school principals and their teachers in the academic year of 1966-97, with the number of managers (74 persons and number) Teachers were 850). The sample size of this study is based on the findings of the Morgan table. The number of managers of 63 individuals and the number of teachers made up 265 individuals. A simple random sampling method was used to select the sample. The research tools included Bandura's self-efficacy questionnaire and professional competency questionnaire by Zarei et al. And Hilal's ethanol questionnaire. For data analysis, descriptive statistics techniques such as frequency distribution tables, charts, central indices and dispersion indices have been used. To measure the normality of the data, the Kolmogorov-Smirnov test and to test the hypotheses, multivariate regression analysis and The Pearson correlation coefficient test was used. All statistical methods were performed using SPSS between perfectionism of managers and its components and professional competence of managers with self-efficacy of elementary teachers in Sabzevar city in the academic year 1396-97. There is. According to the results of multivariable regression, it can be predicted by self-efficacy of teachers based on perfectionism and merit of managers, and this prediction is 0.27.22 software. The results indicated that there was a significant relationship

Keywords: perfectionism, professional competence, efficiency