دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نوشین محمد حسین زاده، ۱۳۹۶

اثر تعدیل کنندگی عمر شرکت بر رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت

ھدف اصلی این پژوھش نقش تعدیل کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت می باشد. در این پژوھش داده ھای 128 شرکت در بورس اوارق بھادار تھران طی یک دوره ی ھفت ساله بین سالھای 1388 تا 1394 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوھش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داد ه ھای تابلویی می باشد. بر اساس یافته ھای پژوھش و آزمونھای آماری در سطح خطای 5 درصد می توان گفت بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ اما عمر شرکت بر رابطه ی بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت هر چه عمر شرکت افزایش یابد تجربه و تخصص نیز افزایش می یابد و با سرمایه گذاری بیشتر در مخارج تحقیق و توسعه زمینه برای افزایش ارزش فراهم میشود .

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: مخارج تحقیق و توسعه، ارزش شرکت، عمر شرکت

M.A. Thesis:

The moderating role of firm age in the relationship between R&D expenditure and value

The main goal of the present study is to determine the moderating role of firm age in the relationship between R & D (Research and Development) expenditures and the firm value. In this research, 128 companies on Tehran Stock Exchange for a seven-year period from 2009 to 2015 were selected; then, using E views software, the obtained data were analyzed. The method utilized was multivariate regression using panel data. Based on the research findings and the results of statistical tests at the level of 5% error, it was indicated that there was no significant relationship between R & D (Research and Development) expenditures and the firm value; however, the firm age had positive and meaningful effects on the relationship between the R & D expenditures and the firm value. In fact, it can be said that an increase in the firm age leads to the increase in the experiences and specialties; and more investments pave the way for value additions

Keywords: Keywords: R & D (Research and Development) Expenditures, Firm Value, Firm age