دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نوشین محمد حسین زاده، ۱۳۹۶

اثر تعدیل کنندگی عمر شرکت بر رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت

ھدف اصلی این پژوھش نقش تعدیل کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت میباشد. در این پژوھش دادھھای 128 شرکت در بورس اوارق بھادار تھران طی یک دوره ی ھفت ساله بین سالھای 1388 تا 1394 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوھش رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادھھای تابلویی میباشد. بر اساس یافته ھای پژوھش و آزمونھای آماری در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ اما عمر شرکت بر رابطه ی بین مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: مخارج تحقیق و توسعه، ارزش شرکت، عمر شرکت

M.A. Thesis:

The moderating role of firm age in the relationship between R&D expenditure and value

The main goal of this research is the moderating role of firm age in the relationship between research and development expenditure and firm value. In the research, the information of 128 data companies in the Tehran Stock Exchange was collected and analyzed using Eviews software from 2009 to 2015. The research method is multivariate regression using panel data. According to the research findings and the statistical tests at the error level of 5%, can be said that there is not a meaningful relationship between research and development expenditure with the firm value, but the firm age have a Meaningful effect on the relationship between research and development expenditure and firm value

Keywords: Key Words: research and development expenditure, firm value firm age