دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه نامنی، ۱۳۹۷

اثر بخشی خاطره گویی به شیوه ی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان مادر شهرستان سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خاطره گویی به شیوه گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان مادر شهرستان سبزوار می باشد. روش تحقیق به صورت نیمه آزمایشی بوده و جامعه آماری ما تمامی سالمندان ساکن در سرای سالمندان مادر شهرستان سبزوار بودند که تعداد آن ها 200 نفر است. تعداد اعضای نمونه 30 نفر می باشند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و امید به زندگی اسنایدر استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون T نشان داد شرکت در دوره های خاطره گویی به شکل گروهی در کاهش اضطراب مرگ سالمندان و افزایش امید به زندگی آنها مؤثر بوده است. از سوی دیگر بین متغیر امید به زندگی و اضطراب مرگ سالمندان رابطه منفی و معنی داری دیده شد. نتایج نشان می دهد می توان از خاطره گویی گروهی به عنوان یک روش درمانی کم هزینه و آسان برای افزایش امید به زندگی و کاهش اضطراب از مرگ سالمندان استفاده کرد. خاطره گویی گروهی.

کلیدواژه‌ها: سالمندان، اضطراب از مرگ، امید به زندگی، خاطره گویی گروهی.

M.A. Thesis:

Effect of Reminiscence Therapy on Death Anxiety Separation Anxiety and life expectancy of elderly nursing home residents

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group-based memorization on death anxiety and life expectancy in elderly mothers of Sabzevar city. The research method was semi-experimental and our statistical population consisted of all elderly living in Sabzevar mothers' homes, 200 of them. The sample size is 30 people who were randomly assigned to both experimental and control groups. To measure the variables, Templar death anxiety inventory and Snyder's life expectancy were used. The results of covariance analysis and T-test showed that participation in memorizing classes has been effective in decreasing the anxiety of elderly deaths and increasing their life expectancy. On the other hand, there was a negative and significant relationship between life expectancy and anxiety. The results suggest that group memory can be used as a low-cost and easy therapeutic approach to increase the life expectancy and reduce the anxiety of elderly death.

Keywords: elderly women, , death anxiety, life expectancy, group reminiscence