دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید غلامی، ۱۳۹۶

ارایه ی الگوریتمی مبتنی برالگوریتم رقابت استعماری جهت بهینه سازی هماهنگی رله های اضافه جریان درشبکه توزیع

امروزه از رله های جریان زیاد جهت دار به طور گسترده در سیستم های شعاعی و حلقوی به عنوان اقتصادی ترین سیستم حفاظتی استفاده می شود. بنابراین مساله هماهنگی رله های اضافه جریان یکی از مسایل با اهمیت در بحث حفاظت سیستم های قدرت می باشد. حل این مساله در سیستم های قدرت با ساختارهای پیچیده بسیار مشکل می باشد. هدف اصلی این پایان نامه ارایه الگوریتمی ترکیبی است که با کمک آن بتوان در ساختارهای مختلف شبکه، هماهنگی بین رله های اضافه جریان را در شبکه توزیع بهینه سازی کرد. این پایان نامه یک روش جدید بر مبنای تکرار به منظور هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان ارائه می گردد. مسأله هماهنگی در حالت کلی یک مسأله بهینه سازی غیرخطی است که با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه، ابعاد مسأله به شدت افزایش می یابد. در این پایان نامه با استفاده از یک الگوریتم تکرار ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری ، با حل مسأله بهینه سازی خطی، تنظیمات جریان و زمان رله های شبکه به صورت یک نقطه کار جدید حاصل گردیده و در تکرا رهای بعدی از این نقطه کار جدید استفاده می گردد. این روند آنقدر تکرار می گردد تا تنظیمات بهینه رله ها حاصل گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوریتم ارایه شده به خوبی می تواند به هماهنگی رله های اضافه جریان در ساختارهای مختلف شبکه منجر گردد.

کلیدواژه‌ها: رله، هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان، GA، ICA

M.A. Thesis:

See the imperialist competitive algorithm based Bralgvrytm to optimize the coordination of overcurrent relay distribution network

Today, highly directional current relays are widely used in radial and circular systems as the most economical protection system. Therefore, overload relay coordination is one of the most important issues in protecting power systems. It is very difficult to solve this problem in complex systems with complex structures. The main purpose of this thesis is to provide a hybrid algorithm that can be used to optimize the coordination between over-flow relays in the distribution network in various network structures. This dissertation is a new repetitive method for optimal overload relay coordination. The problem of coordination in general is a nonlinear optimization problem, which takes into account the different structures of the network, the dimensions of the problem increase sharply. In this thesis, using a hybrid repetition algorithm based on genetic algorithm and colonial competition algorithm, by solving the linear optimization problem, network and network relay settings are obtained as a new work point, and in the subsequent transmissions of this point New work is used. This process is repeated so that the relay settings are optimized. The results show that the proposed algorithm can well lead to the coordination of over-current relays in different network structures.

Keywords: Keywords: relay, optimal overhead relay coordination, GA, ICA