دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسلم براتی پور، ۱۳۹۶

مقاله شناسی توصیفی - تحلیلی شاهنامه از سال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۵هجری شمسی

شاهنامه فردوسی از همان آغاز طی ادوار مختلف مورد استقبال و توجه بی¬نظیر گروه¬های گوناگون قرار گرفته، به گونه¬ای که در طول تاریخ ادبیات ایران از هیچ اثری به اندازه شاهنامه، گزیده¬نویسی و برای آن نظیره¬گویی نشده است. این گزیده¬ها را می¬توان در نسخه¬های مستقل و با بررسی در مقالات و منتخبات شاهنامه¬ی فردوسی و یا در قالب همایش¬ها، مجالس شاهنامه خوانی و یا آثار منظوم و منثور آمیخته به نظم مورد بررسی قرار داد. نقد و بررسی و آسیب شناسی آثار پژوهشی مربوط به فردوسی و اثر فاخر آن شاهنامه، با توجّه به تعداد و حجم زیاد چنین آثاری ضروری است. شاهنامه پژوهی از دهه‌ی هفتاد به بعد شتاب چشمگیری به خود گرفته و مقالات متعدّدی با مضامین متنوّع در مجلّات و مقالات مختلف به چاپ رسیده است که بررسی دقیق و تحلیل و نقد این مقالات می‌تواند، نقاط ضعف و قوّت آنان را نشان دهد. با انتخاب موضوع این پایان نامه با عنوان: «مقاله شناسی توصیفی- تحلیلی شاهنامه فردوسی از سال 1391 تا 1395» بر آن شدیم تا به بررسی مقالات نوشته شده در مجلّات عمومی، علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی از سال 1391 تا 1395 بپردازیم. لذا پایان نامه در هفت فصل تدوین شده است. فصل اوّل شامل کلیّات است و در فصل‌های دوم تا ششم به بررسی 120 مقاله از سال 1391 تا 1395 پرداخته‌ایم. فصل هفتم نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها: مقاله شناسی، شاهنامه، فردوسی، نقد و نظر، توصیفی- تحلیلی

M.A. Thesis:

Sectional descriptive study of Shahnameh from 1391 to 1395 Hijri

Ferdowsi's Shahnameh has been welcomed from the very beginning by various occasions, and the attention of the various groups has been taken into account, so that throughout the history of Iranian literature, no work has been selected and written for Shahnameh. These excerpts can be reviewed in independent editions by reviewing the articles and selections of Ferdowsi's Shahnameh or in the form of conferences, shahnameh or sculptural and prose works. The review and pathology culture of the research works related to Ferdowsi and its magnificent effect on Shahnameh are necessary due to the large number and volume of such works. Shahnameh research has accelerated dramatically since the 1970s, and various articles have been published with various themes in various journals and articles. A careful review, analysis and critique of these articles may highlight their weaknesses and strengths. By choosing the subject of this thesis, entitled "Descriptive-Analytical Paphosology of Ferdowsi's Shahnameh from 1391 to 1395", we reviewed the articles published in the Public, Scientific, and Scientific Journals on the Ferdowsi's Shahnameh from 1391 to 1395So the thesis is written in seven chapters. The first chapter included generalizations, and in the second to sixth chapters we reviewed 120 articles from 1391 to 1395. The seventh chapter is also dedicated to the conclusion.

Keywords: Anthropology, Shahnameh, Ferdowsi, Review and Commentary, Descriptive-Analytic