دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا درقدمی، ۱۳۹۶

انعکاس ریاحین در اشعار مولوی و غزلیات حافظ

انسان از گذشته با ریاحین سر و کار داشته است و ریاحین در زندگی انسان‎ها نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌کند و بر طبق همین رابطه‎ی دوگانه بین انسان و ریاحین نوعی دلبستگی به آن‌ها پیدا کرده است. حضور انسان در کنار ریاحین سبب شده است تا روح به سبب بوی خوش نوازش یابد. ردّ پای ریاحین در همه‌ی ادیان و مذاهب و فرهنگ‎های مختلف دیده می‌شود و ریاحین در بسیاری از مراسمات راه پیدا کرده است و هنوز هم ما در جشن‎ها و مراسمات مختلف حضور ریاحین را شاهد هستیم. توجّه به گل‌ها و ریاحین خوش رنگ و کاربرد همه جانبه از آنان می‌تواند تأثیری شگرف در زندگی آدمی داشته باشد که قوام بخشی دل و جان و روح کمترین اثر آن است و انسان‌ها با بهره گرفتن از رایحه‌ی خوش و عطر دلپذیر آنان، زیبایی و آرامش و پیرایش را به ارمغان خواهد گرفت. امروزه استفاده از معطرات بسیار مرسوم و رایج گشته است؛ به نوعی که بیرون رفتن از خانه و حضور یافتن در اجتماع و محیط کار، بدون معطر ساختن خویش، نوعی عذاب روحی برای خویشتن و دیگران است، برای همین تعطیر نوعی فریضه‌ی اجتماعی محسوب می‌شود و برای برخی استعمال معطرات از اصول ادب و معاشرت جمعی احتساب می‌شود. این پژوهش مبتنی بر سه بخش است. بخش نخست تعاریف و کلیات تحقیق است. در بخش دوم به ریشه شناسی و ویژگی‎های ظاهری ریاحین و همچنین به جنبه‎ی طبی و کاربرد آن ها در طبابت اشاره شده است. بخش سوم که مشتمل بر چهار فصل می باشد، فصل اول آن به انواع عطریات و کارکرد آن‎ها پرداخته و در ادامه به قدمت و تاریخچه معطرات و ریاحین و سپس در خصوص کارکرد عطر در سایر ملل مطالبی ارائه شده است. فصل دوم به ریاحین پرکاربرد پرداخته ایم که بسامد بالایی دارند و در فصل سوم و چهارم هم درباره‎ی کارکرد ریاحین در اشعار مولانا (مثنوی معنوی، غزلیات شمس) و غزلیات حافظ بحث شده است. در پایان پس از جمع‎بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: اشعار مولانا، غزلیات حافظ، ریاحین، انعکاس و کاربرد.

M.A. Thesis:

Ryahyn reflected in the poetry of Rumi and Hafez's ghazals

Human has dealt with the flowers from the past, and it plays a very effective role in human life, and according of this dual relationship between man and flowers, human has found some kind of attachment to those. The presence of man beside the flowers has caused the soul to be relaxed by the smell of sweetness. The track of flowers is seen in all religions and cultures, and now have come on many occasions and we still see the presence of the flowers in various celebrations and celebrations. To attention the beautiful flowers and flowers and the function of those can have a tremendous effect on human life that has the amazing effects of consistency of heart and soul so, humans have created great life by using pleasant perfume, beauty and tranquility. Today, it's common to use of perfume that sometimes it's difficult to leave home or workplace without perfume. Therefore it's a social action to use perfume and it shows a politeness of social action. This research is based on three parts that the first section, in addition to the definitions and research findings of the etymology, and the features of the hypothesis and finally it has mentioned to the function of flowers in the medical aspect. In the third part that includes four chapters and the first chapter deals with all kinds of perfumes and their function, and in the following, the materials and the history of the disciples and then the perfume in other nations are presented. In the second chapter, we have dealt to the flowers widely that it has a great result and in the third and fourth chapters we have also discussed about the work of the revelers in the poetry of Rumi (Masnavi Manavi, Shams's sonnet's) and Hafez's sonnets. In the end, it has said to summarize the results of the research.

Keywords: .Movlana's poetry, Hafez's sonnets, flowers, refelection and function