دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم ملوندی، ۱۳۹۶

رابطه سبک رهبری و مداراگری معلمان با پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سبزوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک رهبری و مداراگری معلمان با میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول در شهر سبزوار صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر سبزوار در سال 95-96 به تعداد 6521 نفر و معلمان و مدیران همان دانش آموزان بوده است. حجم نمونه این پژوهش بر اساس یافته¬های استخراج شده از جدول مورگان 361 نفردانش آموز راهنمایی و 30 نفر از معلمان و 7 نفر از مدیران آنها بوده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله ای استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک رهبری لیکرت و پرسشنامه سعه¬ صدر یا مداراگری سفران و پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها ابتدا از تکنیکهای آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شده است. و جهت آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده شده است. تمام روشهای آماری با استفاده از نرم افزار20 SPSS انجام گرفته است که نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین سبک رهبری و مداراگری معلم با پرخاشگری دانش اموزان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان دادکه از بین متغیرها، سبک رهبری معلمان می تواند پرخاشگری دانش آموزان را پیش بینی می¬کند.

کلیدواژه‌ها: سبک رهبری ، مداراگری ، پرخاشگری.

M.A. Thesis:

Relationship with the aggressive style of leadership and tolerance teachers in elementary school boys city of Sabzevar

This project aimed to study the relation between teachers' leadership style and tolerance to aggression of first high school boy students in Sabzevar city. The project has fundamental purpose and correlation nature and descriptive method. Statistical society of the project included all first high school boy students numbered as 6521 people and teachers and managers of them in Sabzevar city in2016-2017. Based on exploited results from Morgan table Sample of the project included 361 school students, 30 teachers and 7 managers of them. Sample of project selected using of multi stage cluster sampling. The project tools consist of Likert leadership style and tolerance or safran tolerance and Ab Zangi and Glyn Wilson aggression questionnaires. The project normalized variables were studied using Kolmogorov –Simonov test to test project hypothesizes and analyzed by verification of normality to increase test power using Pearson correlation coefficient, regression by SPSS20 software. Obtained results showed that there is positive and meaningful relation between leadership style and tolerance of teacher to students' aggression. The results of regression analyze showed that meaningfulness ratio of all variables was smaller and among variables, teachers' leadership style anticipates for students aggression.

Keywords: leadership style, tolerance, aggression.