دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم فرزادنیا، ۱۳۹۶

بررسی بیان فاکتورهای AP۱ و blimp۱ در سلول های سرطان پروستات

بررسی بیان دو فاکتور رونویسی AP1 ( فاکتور فعال کننده پروتئین)1و Blimp1 (پروتئین بالغ کننده ی القایی لنفوسیت B) در سلول های سرطانیپروستات صورت میگیرد، همچنین بیان زیرواحدهای متفاوت AP1علاوه بر بررسی Blimp1 به صورت جداگانه صورت میگیرد.در مرحله بعد اثر سلول های سرطانی تحت تیمار TGF-beta1 فاکتوررشد بتا است این دو فاکتور رونویسی با اثر برروی میزان بیان ژن طی یک پروسه آبشاری با فعال کردن و غیر فعال کردن فاکتورهای حدواسط در سرطان باعث سرکوب کردن واز تکثیر نابه جای سلول ها جلوگیری میکنند و یا در جهت انکوژن شدن سلول ها را پیش میبرند. با کشت سلول ها در محیطی که فاکتور رشد بتا وجود دارد میتوان اثر این فاکتور را برروی سلول های سرطانی پروستات مشاهده کرد که این فاکتور هم میتواند نقش مهار کنندگی از طریق مهار مرحله G1 چرخه سلولی برروی تومور داشته باشد و هم در مراحل بالاتر میتوانند نقش پیش برنده ی سرطان را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: AP1،Blimp1،TGF-beta1،انکوژن

M.A. Thesis:

AP1 factors and blimp1 expression in prostate cancer cells

The investigation the expression of two AP1 and blimp1 transfection factors in prostate cancer cells has been investigated. In these studies, by first cultivating cancer cells in a culture medium and extracting RNA, the CDNA was produced, and then it was determined by the PCR reaction that these two factors were expressed in prostate cancer cells of LNcap. By performing Real time pcr, the expression of these two factors in this cell line was investigated. To influence the effect of the TGF-beta factor on these factors, first, treat the cells of this cell line under TGFbeta, then put Realtime pcr into account and achieve this result. TGF-beta has no effect on these transcription factors. Prostate cancer is common in men, so researchers are looking for ways to prevent and treat them, which will take a step closer in the near future to these methods and factors to cure this disease.

Keywords: ap1,blimp1,TGF-beta,lncap