دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین غلامی مقدم، ۱۳۹۶

استقلال هیئت مدیره، دامنه ی افشاء و عملکرد مالی واقعی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر استقلال هیئت مدیره و دامنه ی افشاء بر عملکرد مالی شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا استقلال هیئت مدیره و دامنه¬ ی افشاء بر عملکرد مالی شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟ و در صورت پاسخ مثبت ، این تاثیر چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سوال ، نمونه ای شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر دامنه¬ ی افشاء با استفاده از رتبه ی افشای شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه¬گیری شد و استقلال هیئت مدیره با نسبت اعضای غیرموظف به اعضای هیئت مدیره بدست آمد هم چنین عملکرد مالی شرکت با استفاده از نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه¬گیری شد.از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و هم چنین از مدل رگرسیون در سطح معنا داری 95% برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ¬های پژوهش نشان می¬دهد که در حالت کلی بین دامنه ¬ی افشاء و عملکرد مالی رابطه معنا داری وجود دارد و هم چنین نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر عملکرد مالی تاثیر معنا داری ندارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی:استقلال هیئت مدیره ،دامنه ی افشاء،عملکرد مالی،نسبت بازده دارائی ها،نسبت بازده حقوق صاحب

M.A. Thesis:

Board independence, Extent of disclosure and financial performance of real

The main objective of this research is to determine the effect of board independence and Extent of disclosure on the actual financial performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In other words, this paper attempts to answer the question whether the independence of the board of directors and the Extent of disclosure affects the financial performance of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange? And what if this is the positive answer? To answer this question, a sample of 123 companies listed in the Tehran Stock Exchange was reviewed during the period from 1385 to 1394. In this research, the variable of disclosure is measured using the disclosure rating of listed companies in Tehran Stock Exchange and the independence of the board is obtained by the ratio of non-executive members to the board members and the actual financial performance of the company using the return ratio Assets and ratios of return on equity are measured. For testing the research hypotheses, regression models have been used at a significant level of 95%. It should be explained that Pearson and Spearman's correlation coefficients were used at a significant level of 95%. The findings of the research show that there is a significant relationship between the Extent of disclosure and the actual financial performance in general. Then, the effect of the independence of the board on the true financial performance has been investigated. There is no meaningful relationship in this study.

Keywords: Keywords: board Independence, Extent of disclosure , financial performance, return on assets rati