دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین غلامی مقدم، ۱۳۹۶

استقلال هیئت مدیره، دامنه ی افشاء و عملکرد مالی واقعی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر استقلال هیئت مدیره و دامنه ی افشاء بر عملکرد مالی شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا استقلال هیئت مدیره و دامنه¬ ی افشاء بر عملکرد مالی شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟ و در صورت پاسخ مثبت ، این تاثیر چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سوال ، نمونه ای شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر دامنه¬ ی افشاء با استفاده از رتبه ی افشای شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه¬گیری شد و استقلال هیئت مدیره با نسبت اعضای غیرموظف به اعضای هیئت مدیره بدست آمد هم چنین عملکرد مالی شرکت با استفاده از نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه¬گیری شد.از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و هم چنین از مدل رگرسیون در سطح معنا داری 95% برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ¬های پژوهش نشان می¬دهد که در حالت کلی بین دامنه ¬ی افشاء و عملکرد مالی رابطه معنا داری وجود دارد و هم چنین نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر عملکرد مالی تاثیر معنا داری ندارد.

کلیدواژه‌ها: استقلال هیئت مدیره ،دامنه ی افشاء،عملکرد مالی،نسبت بازده دارائی ها،نسبت بازده حقوق صاحب

M.A. Thesis:

Board independence, Extent of disclosure and financial performance of real

The main objective of this research is to determine the effect of board independence and Extent of disclosure on the actual financial performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange.In this research, a sample of 123 companies was investigated during the period from 2005 to 2015. Extent of disclosure variables were measured using the companies disclosure rating and board independence with the ratio of unauthorized members to the board members and the actual financial performance of the company using the ratio of return on assets and the ratio of return on equity adjusted. For testing the research hypotheses, regression models have been used at a significant level of 95Percent ‌. It should be explained that Pearson and Spearman's correlation coefficients were used at a significant level of 95Percent.The results of the first hypothesis test indicated that there was a significant relationship between Extent of disclosure and actual financial performance (ROA and ROE). The results of the second hypothesis test showed that board independence with the actual financial performance (ROA and ROE) was not significant, thus the second hypothesis was rejected at 95Percent confidence level.

Keywords: board Independence, Extent of disclosure , financial performance, return on assets ratio