دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمحمدباقر طبسی، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با نقش تعدیل گر فرهنگ دانش محور، مطالعه موردی: آموزش وپرورش سبزوار

یکی از عوامل مهم در تاثیر فعالیت های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی فرهنگ سازمانی دانش محور است. هدف این پژوهش تعیین نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی دانش محور بر نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان سبزواراست. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ستادی، مدیران، معاونین و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش وپرورش شهرستان سبزوار است که جمعیتی بالغ بر 4300 نفر را در بر یگیرد. حجم نمونه گیری آماری مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان،350 نفر تعیین شد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش آن پیمایش است.برای گرد آوری داده ها، پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مذکور، توسط استاد راهنما و سایر خبرگان، با اقتباس از دهها پرسشنامه ی با استاندارد جهانی و بومی شده،پرسش نامه ی محقق ساخته با 35سوال به همراه 4سوال باز پاسخ بر اساس فرضیه تحقیق، تهیه ودر پاییز 96توزیع شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد و میزان پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ?3/97بدست آمد. آزمون فرضیه پژوهش و تصمیم گیری بر اساس نتایج حاصل از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارspss انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد، اگر چه فعالیت های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت دارد اما وقتی متغیر تعدیلگری مانند فرهنگ سازمانی دانش محور برای غلبه بر موانع انسانی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی و همچنین تقویت و تثبیت آنها وجود دارد سازمان میتواند به سطوح بالاتر نوآوری دست یابد. واژه های کلیدی: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی دانش محور و نوآوری سازمانی

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی دانش محور و نوآوری سازمانی

M.A. Thesis:

Investigating the impact of practices knowledge management on organizational innovation with the mediating role of knowledge-based culture.

One of the important factors in the effect of KM activities on organizational innovation of knowledge culture Axis The purpose of this study was to determine the role of moderating knowledge-based organizational culture on organizational innovation Education is the city of Sabzeur. Statistical population: The statistical population of this research is all staff members, directors, assistants and teachers of schools at different educational levels of Sabzevar, which has a population of over Includes 4300 people. The required statistical sampling was done by stratified random sampling according to the table Morgan, 350 people were appointed. The type of this research is applied and its method is to scan. To collect data, after determining and verifying the indicators related to the variables mentioned, by the supervisor and other experts, adapted from dozens A global and indigenous questionnaire, a researcher-made questionnaire with 35 questions and 4 open questions The response was based on the research hypothesis and was distributed in the fall of the year. To assess the validity of the questionnaire from narrative The form was used and its reliability was obtained by Cronbach's alpha of 97.3%. Test of research hypothesis and Decision making based on the results of structural equations was performed using SPSS software. The results show that, although KM activities affect organizational innovation Positive but when moderating variable like knowledge-based organizational culture to overcome human barriers

Keywords: Knowledge management, knowledge-based organizational culture and organizational innovation