دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا حکم ابادی، ۱۳۹۶

بررسی علل جامعه شناختی طلاق در جامع روستایی

از آن زمان که‌ انسان‌ در این جهان جای گرفت، همواره در قالب «خانواده» زندگی می کرده است. به اعتقاد ما، بر اساس آموزه های دینی، اولین انسان ها از بهشت موعود به کـره‌ خـاکی‌ هبوط‌ کردند. حضرت آدم(علیه السلام‌) و حوا‌ اولین‌ کسانی بودند که یک «خانواده هسته ای» (Uncleaw Family) را با فرزندانشان تشکیل دادند. به تدریج، این خانواده هسته ای گسترده‌ شد‌ و روی‌ کره زمین پخش گـردید. تـاکنون هـرجا انسانی زندگی‌ می‌ کرده بـه صـورت جـمعی بوده است، نه فردی. مردم شناسان می گویند: انسان های اولیه در ابتدا، به صورت‌ گله‌ های‌ انسانی زندگی می کردند کـه بـه دنـبال شکار از جایی‌ به جایی سیر می کردند. بـه هـر روی، اولین چیزی که جامعه را قوام می بخشد و به آن‌ صفت‌ اجتماعی‌ می دهد، وجود دو عنصر متفاوت به نام «زن» و «مـرد» اسـت‌ کـه‌ طبق غریزه ای که خداوند در آن ها به ودیعت نهاده کشش و جـاذبه ای درونی نسبت‌ به‌ یکدیگر‌ دارند و همین جاذبه است که شیرازه خانواده را تشکیل می دهد. در‌ دین‌ مقدس‌ اسلام، بـر نـهاد خـانواده تأکید فراوان شده و از مسأله عزوبت نهی شده است. پیامبر‌ عظیم‌ الشـأن‌(صـلی الله علیه وآله) در حدیث معروف خود از ازدواج به عنوان «سنت» خود‌ یاد‌ می کند. به همین دلیل، چون هـمواره سـنّت ازدواج مـورد تأیید و تأکید اسلام‌ قرار‌ گرفته‌، به عنوان یک امر مقدس درآمده اسـت. از آنـجا‌ که‌ از‌ نقطه‌نظر درمان و پیـشگیری،درک عـوامل متعدد آشفتگی‌ زناشویی‌ و از‌ هم‌ پاشـیدگی‌ خـانواده‌،حائز اهمیت است،لذا به بررسی اجمالی بررسی علل جامعه شناختی طلاق در جامع روستایی پرداخته مـی‌شود. در زمینه طلاق،نهادهای مـختلف از جـمله سـازمان بهزیستی،سازمان ملی‌ جوانان‌ و سازمان ثبت احوال کشور،آمار ارائه می‌دهند که این آمـار مـعمولا بـا هم تطابق‌ ندارند‌.از‌ همین‌رو،کلیه آمار استفاده شده در این قسمت برگرفته از نشریات سازمان ثبت احـوال کـشور(دفـتر‌ آمار‌ واطلاعات جمعیتی)است. هدف از انجام این پژوهش بررسی علل طلاق در جوامع روستایی میباشد روش پژوهش :با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع اوری اطلاعات پرداخته شده است .و تحلیل آمار ها با روش تحلیل عاملی در نرم افزار spssانجام پذیرفته است. براساس تحلیل صورت گرفته بیش از 64درصد افراد بی توجهی-کم مهارتی رفتاری و جنسیرا علت اصلی طلاق خود میدانند ،بیش از 57درصد افرادآزار زبانی و رفتاری که شامل برخورد تحقیر آمیز،بهانه جو بودن همسر ،لذت نبردن از صحبت با یکدیگر،آزارجسمی و عاطفی می باشد و50درصد افراد مشکل در مدیریت زندگی و مالی و تصمیم گیریرا علت اصلی طلاق خود میدانند که شامل نحوه اداره منزل،وضعیت اقتصادی ضعیف،بیکاری،مسکن می باشد . بیش از 40درصداز افراد مشکلات روانی را به عنوان علت طلاق خود مطرح میکنند که این موضوع نشان میدهد که طلاق با مشکلات روانی رابطه دارد . وبیش از 56درصد افراد مشکلات مربوط به تعهد زناشویی را علت اصلی طلاق خود میدانند که این موضوع نشان میدهد که طلاق با مشکلات مربوط به تعهد زناشویی رابطه دارد و یکی از دلایل طلاق مشکلات مربوط به تعهد زناشویی میتواند باشد. این مشکلات شامل عدم درک متقابل، عدم احساس مسئولیت، خیانت،دخالت اطرافیان است . یافته های پژوهش حاصل منجر به تایید فرض ها و پاسخ به سوالات تحقیق شده است.همچنین یافته ها با یافته های پژوهش های پیشین ارتباط دارند .و می توان علل طلاق را به صورت زیر بیان کرد

کلیدواژه‌ها: مشکلات روانی ؛مشکلات مالی ، طلاق،آزار زبانی،تعهد زناشویی

M.A. Thesis:

The causes of divorce in comprehensive rural sociology

Abstract Ever since the man was in this world, he has always lived in the form of a "family". In our opinion, according to religious teachings, the first humans have fallen from the promised heaven to the planet. The Prophet Adam (pbuh) and Eve were the first to form a "Uncleaw Family" with their children. Gradually, this nuclear family spread and spread on the planet. So far, where humans live, it has been collective, not an individual. Anthropologists say: Initial humans originally lived in human flocks that sought to hunt from somewhere. However, the first thing that makes the society more conscientious and socially admires is the existence of two different elements called "woman" and "man", which, according to the instinct in which God has enthralled them, stretch and gravity They are intrinsic to each other and this is the attraction that makes up the family. In the holy religion of Islam, emphasis has been placed on the institution of the family and it has been forbidden from the issue of forgiveness. The great Prophet (peace be upon him) in his famous Hadith mentions marriage as "his tradition." For this reason, since the tradition of marriage has always been endorsed by Islam, it has become a sacred cause. Since it is important from the point of view of treatment and prevention, understanding the various factors of marital disturbances and family disruption, it is necessary to review the sociological causes of divorce in a comprehensive rural area. In the context of divorce, various institutions such as the Welfare Organization, the National Youth Organization, and the Civil Registration Organization provide statistics that do not usually fit together. Therefore, all the statistics used in this section are derived from the publications of the State Registry Organization Bureau of Demographic and Population Statistics). The purpose of this study is to investigate the causes of divorce in rural communities Method: The data were collected using a questionnaire. Statistical analysis was performed using factor analysis method in SPSS software. According to the analysis, more than 64 percent of people with low level of behavioral and behavioral disrespect are the main cause of their divorce, more than 57 percent of people are linguistic and behavioral abusers, including humiliating behavior, the pretext of being a spouse, not enjoying talking with each other, harassing and emotional And 50% of the people in the management of life, finance, and decision making are the main reasons for their divorce, including home-based management, poor economic status, unemployment, and housing. More than 40 percent of people report psychological problems as the cause of their divorce, which suggests that divorce is related to psychological problems. More than 56% of people consider marital comity problems as the main cause of their divorce, which indicates that divorce is related to marital affairs problems and one of the reasons for divorce can be marital-related problems. These problems include lack of mutual understanding, lack of sense of responsibility, betrayal, interference among others. The findings of the research lead to confirmation of the assumptions and the answers to the research questions. Also, the findings are related to the findings of previous researches, and the causes of divorce can be described as follows.

Keywords: Psychological problems; financial problems; divorce; language harassment; marital commitment