دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهربانو قربانی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین سواد اقتصادی معلمان با جامعه پذیری اقتصادی و رفتار زیست محیطی با نقش میانجی روحیه کار آفرینی دانش آموزان مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد

هدف کلی پژوهش حاضر «بررسی رابطه بین سواد اقتصادی معلمان با جامعه‌پذیری اقتصادی و رفتار زیست‌محیطی با نقش میانجی روحیه کارآفرینی دانش¬آموزان مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد» است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوعروش توصیفی – پیمایشی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد به تعداد 340 نفر و کلیه دانش¬آموزان مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد به تعداد 4737 می‌باشد. از جامعه موردمطالعه برای معلمان نمونه ای به تعداد 181 نفر و برای دانش آموزان نمونه‌ای به تعداد 355 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که برای اندازه گیری متغیرهای سواد اقتصادی، جامعه‌پذیری اقتصادی، رفتار زیست‌محیطی و روحیه کارآفرینی به ترتیب از پرسشنامه های رهاوی عزآبادی (1393)، محقق ساخته، صالحی عمران (1391) و کارولند و همکاران (1984) استفاده شده است که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (81/0)، (86/0)، (84/0) و (80/0) برآورد گردید و روایی پرسشنامه¬ها از نوع محتوایی بود که مورد تائید اساتید و خبرگان قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل یافته¬ها در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده¬ها و تعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون به کمک نرم‌افزار آماری spss نسخه 21 و معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.8 استفاده‌شده است. با توجه به آزمون مدل ساختاری بین سواد اقتصادی معلمان با جامعه‌پذیری اقتصادی و رفتار زیست‌محیطی با نقش میانجی روحیه کارآفرینی در دانش آموزان مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد به ترتیب ضریب مسیر (61/0) و (80/0) رابطه معنی¬داری وجود دارد. مقدار رابطه کلی فرضیه پژوهش برابر با (35/0) و (29/0) به دست آمد. واژگان کلیدی : سواد اقتصادی معلمان، جامعه‌پذیری اقتصادی، رفتار زیست‌محیطی، روحیه کارآفرینی.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: سواد اقتصادی معلمان، جامعه‌پذیری اقتصادی، رفتار زیست‌محیطی، روحیه کارآفرینی.

M.A. Thesis:

The relationship between economic literacy teachers with economic viability and environmental behavior with the role of mediator entrepreneurship spirit tow high students school boys Bojnoord city

The general objective of this study was to "The Study of the Relationship between Teacher's Economic Literacy with Economic Socialization and Environmental Behavior with the Mediating Role of Entrepreneurial Spirit in boys' secondary high schools in Bojnourd". The research is applicable in terms of purpose, and in terms of type of research is descriptive- survey of correlation type. The statistical population includes all teachers of boys' secondary high schools in Bojnourd city of 340 persons and all students of boy’s secondary high schools in Bojnourd of 4737 persons. Among the sample population, 181 persons were sampled from teachers and 355 persons from students were selected based on the Cochran formula in a stratified random sampling method. Rahavi Ezzabadi (2014), Researcher, Salehi Omran (2013) and Carrolland et al (1984) questionnaires were used respectively to measure the variables of economic literacy, economic socialization, environmental behavior, and entrepreneurial spirit, Their reliability was estimated by Cronbach's alpha (0.81), (0.86), (0.84), and (0.80) respectively, and the validity of the questionnaires was a kind of content approved by the professors and experts. To analyze the findings in the descriptive statistics section, the frequency distribution tables, graph, mean and standard deviation has been used and in inferential statistics section for analyzing the data and generalizing the results, the correlation coefficient and regression test were used with the help of the statistical software of spss version 21 and structural equations with Use of Lisrel8.8 software. According to the structural model test there is a meaningful relationship between teachers 'economic literacy and economic socialization and environmental behavior with mediating role of entrepreneurial spirit in boys' secondary high school students in Bojnourd, with the path coefficient (0.61) and (0.80) , respectively. The total value of the overall research hypothesis was equal to (0.35) and (0.29). Key words: teachers' economic literacy, economic socialization, environmental behavior, entrepreneurial spirit.

Keywords: teachers' economic literacy, economic socialization, environmental behavior, entrepreneurial spirit