دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عبدالرضا عباسپور، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین ویِژگی شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد واحد کاشمر

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر در سال97-1396 به تعداد 94 نفر بود.نمونه آماری تحقیق را تعداد 94 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو (1985)، پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت وهمکاران(1989)،برای سنجش سلامت روانی از پرسشنامه (گلدبرگ و هیلر، 1998) هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار 21SPSS استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر رابطه معناداری وجود دارد.و نتایج فرضیه فرعی نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی درون گرا با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر رابطه معناداری وجود دارد. بین ویژگی¬های شخصیتی برون گرا با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر رابطه معناداری وجود دارد.بین سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: ویژگیهای شخصیتی، سلامت روانی، رضایت شغلی

M.A. Thesis:

The relationship between personality traits and mental health and job satisfaction Azad University of Kashmar

The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and mental health with job satisfaction among Islamic Azad University of Kashmar University. The research method used was descriptive correlation. The statistical population of this research consisted of all the staff of the Islamic Azad University of Kashmar in 1966 to 94 people. The statistical sample consists of 94 people who were selected by simple random sampling method.For data collection, standard questionnaires have been used. Neo Personality Characteristics Questionnaire (1985), Smith et al. (1989), Job Satisfaction Questionnaire (Mental Health Questionnaire) (Goldberg and Hiller, 1998) also used to analyze data Pearson correlation and multivariate regression were used using SPSS 21 software. The results of the main hypothesis showed that there is a significant relationship between personality traits and mental health with job satisfaction among the staff of the Islamic Azad University of Kashmar.The results of sub hypothesis showed that there is a significant relationship between the internalist personality traits and the job satisfaction of Kashmar Islamic Azad University staff members. There is a significant relationship between extrovert personality traits and job satisfaction among Kashmar Islamic Azad University staff members. Mental health with satisfaction There is a meaningful relationship between the employees of the Islamic Azad University of Kashmar.

Keywords: personality traits, mental health, job satisfaction