دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سلمان قاسمی، ۱۳۹۶

نقش تعدیل کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی

هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل¬کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی¬ها و نرخ بازده فروش) در شرکت¬های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. دامنه¬ی مکانی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس تهران و دامنه¬ی زمانی آن نیز بین سال¬های 1389 تا 1394 می¬باشد. در این پژوهش متغیر عمر شرکت به عنوان متغیر تعدیل¬گر در نظر گرفته شده است. تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه¬ی نهایی انتخاب و برای جمع¬آوری اطلاعات از روش کتابخانه¬ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی¬ها و نرخ بازده فروش) رابطه¬ی معناداری وجود دارد. هم¬چنین عمر شرکت بر رابطه¬ی بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی¬ها و نرخ بازده فروش) تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: عمر شرکت، مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد مالی، بازده داراییها، بازده فروش

M.A. Thesis:

The moderating role of firm age in the relationship between R&D expenditure and financial performance

The goal of this research is discussing the moderating role of firm age in the relationship between R&D expenditure and financial performance (Return on assets and Return on sales) of accepted companies in Tehran's stock market. This research takes place in accepted companies and in the time period of 2011 to 2016. In this research the firm age is considered as equalizer variable. In this research 107 companies were chosen as final sample. In this research, library method will be used for gathering information and data. The results indicate that there is a meaningful relation between R&D expenditure and financial performance of accepted companies in Tehran's stock market. The firm age has meaningful effect on the relation between R&D expenditure and financial performance (Return on assets and Return on sales) of accepted companies in Tehran's stock market.

Keywords: Firm age, R&D expenditure, Financial performance, Return on assets, Return on sales