دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد قربانی، ۱۳۹۶

اثرنانو لوله های کربنی چند جداره و زغال فعال بر کاهش خسارت ناشی از بقایای شبیه سازی شده علف کش آپیروس برنخود

به ‌منظور بررسی اثر نوع و مقدار ماده مصرفی بر ریخت‌شناسی ریشه نخود در شرایط حضور بقایای علف‌کش سولفوسولفورون آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 انجام شد. فاکتور‌های مورد بررسی عبارت بودند از نوع تعدیل‌کننده ( نانولوله‌های چند جداره فعال + زغال فعال+علف‌کش سولفوسولفورون) و مقدار مصرف نانولوله‌های چند جداره ( 10کیلوگرم )زغال فعال(30کیلوگرم ) در هکتار بود. جهت شبیه‌سازی بقایای علف‌کش از محلول0، 15 ،45،30 و60 درصد توصیه‌ شده علف‌کش سولفوسولفورون استفاده شد. بلافاصله بعد از آلودگی مصنوعی خاک به علف‌کش، نانولوله‌های چند جداره و زغال فعال در مقادیر ذکرشده آزمایش نیز به خاک اضافه شد. در این آزمایش از رقم نخود محلی سبزوار استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از نانولوله‌های چند جداره + زغال فعال سبب افزایش 80 درصدی بوته سبزشده ،70 درصدی بوته های برداشت شده ،64درصدی طول ساقه ،67درصدی وزن خشک ساقه ، 52 درصدی وزن خشک‌ریشه ، 53 درصدی سطح ریشه ، 71 درصدی قطر ریشه ، 73 درصدی حجم ریشه ، 66 درصدی مجموع طول ریشه شد. غلظت 60درصد توصیه شده علف کش سبب ازبین رفتن کامل گیاهان مورد مطالعه شد.باافزایش دز مصرفی علف کش ، کلیه خصوصیات مورد بررسی به طور معنی داری کاهش یافت.نتایج این آزمایش نشان داد که حتی دزهای 15% توصیه شده نیز سبب خسارت به مورفولوژی ریشه نخود گردید.استفاده از نانولوله های کربنی چند جداره +زغال فعال سبب کاهش خسارت ناشی از بقایای علف کش سولفوسولفورون شد که اثرات این تعدیل کنندگی در دزهای پایین علف کش درمقایسه با دزهای بالای علف کش بیشتر بود.درمجموع نتایج این بررسی نشان داد نخود به بقایای علف کش سولفوسولفورون بسیارحساس می شودواستفاده از نانولوله های کربنی چند جداره +زغال فعال سبب بهبود خصوصیات مورفولوژی ریشه درشرایط حضوربقایای علف کش سولفوسولفورون شد.

کلیدواژه‌ها: بقایای علف‌کش ، تعدیل‌کننده ، ریخت‌شناسی ریشه ، ریخت‌شناسی برگ ، نخود .