دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباسعلی جهان بین، ۱۳۹۶

رابطه مشاهده کارتون های خشونت آمیز با میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستان های خوشاب

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشاهده ی کارتونهای خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستانهای شهرستان خوشاب بوده است. این پژوهش به روش آزمایشی(طرح تحقیق آزمایشی،پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد و گزینش تصادفی) به بررسی میزان تاثیر مشاهده ی کارتونهای خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستانهای شهرستان خوشاب پرداخته است.داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است و در این پژوهش متغیر مستقل نمایش فیلم کارتون خشونت امیز نجات کودکان نوجوانان بوده است که به مدت 100 دقیقه برای آزمودنی ها پخش شده است. متغیر وابسته میزان پرخاشگری که از طریق اجرای پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (????) سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل چهار مولفه خشم،پرخاشگری فیزیکی،پرخاشگری کلامی، و خصومت است که در مجموع نمره آنها نمره ای تحت عنوان پرخاشگری کلی ارائه شده است. پایایی پرسش¬نامه¬ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها در این تحقیق از آمار توصیفی جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار آمار استنباطی استفاده شده است. برای انجام دقیق محاسبات از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیره از نرم افزار spss21 استفاده شد.نتایج نشان داد که مشاهده ی کارتونهای خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستانهای شهرستان خوشاب تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: یادگیری مشاهده ایی ، کارتون ، خشونت، پرخاشگری نوجوانان

M.A. Thesis:

The relation between watching aggressive cartoons and teens' aggression in Khoushab's high scools

The purpose of this study was to investigate the effect of observing violent cartoons on aggression among high school adolescents in Khoosbak city. This experimental study (a post-control experimental design with a control group and a random selection) examined the effect of observation of violent cartoons on aggression among adolescents in high schools in Khoshab city. Data were collected using library and field methods. Research is an independent study of the film, showing violent cartoon to teenagers, which was broadcast to students for 100 minutes. In this research, the dependent variable was the amount of aggression that was measured by the implementation of the Bass and Perry (1992) aggression questionnaire. The questionnaire consisted of four components of anger, physical aggression, verbal aggression, and hostility, which in their total score presented a score as general aggression. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's method and the validity of the tool was confirmed by the content method. In order to analyze the data, data and data analysis method in this research, descriptive statistics were used to estimate the characteristics of the central, such as frequency table, percentage, and average. Inferential statistics were used to test the hypotheses. To do the exact calculations, the covariance analysis method was univariate and for this purpose, using spss21 software, the results showed that observation of violent cartoons affects the level of aggression among adolescents in high schools in Khoshab city.

Keywords: Observation of Violent Cartoons, Juvenile Aggression, Khosab City