دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد شایق کارگر، ۱۳۹۷

بررسی رابطه سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی با عملکرد سازمانی ازطریق نقش میانجی تفکر استراتژیک در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

سبک رهبری مدیران تاثیر بسیاری بر کارایی و اثربخشی سازمانها دارد؛ و نحوه تعامل آنها با زیردستان و شیوه ای که آنها در این رابطه اتخاذ میکند بالاترین درصد موفقیتشان را تضمین میکند. از اینرو، این مطالعه به‌دنبال بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر عملکرد سازمانی؛ و لذا هدف اصلی آن بررسی نقش میانجی تفکر استراتژیک در رابطه بین سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی با عملکرد سازمانی در اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی بود. بر این اساس، جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان جزء یا کارشناسان ستاد اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی می‌باشد، که تعداد آن 307 نفر است. حجم نمونه آماری به‌دست‌آمده از فرمول کوکران 120 نفر بود و درنهایت 132 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه‌ای 34 سؤالی با طیف لیکرت 5 گزینه‌ای بود. داده‌ها به‌صورت حضوری از افراد نمونه جمع‌آوری شده و پس از بررسی و تأیید روایی صوری- محتوایی و سازه‌ای و نیز پایایی پرسشنامه، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار آموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت، که براساس آن میانجی‌گری تفکر استراتژیک در رابطه بین سبک‌های رهبری و عملکرد سازمانی مورد تأیید واقع شد. از دیگر نتایج تحقیق این بود که اثر مستقیم سبک‌های رهبری بر عملکرد سازمانی (0/63)؛ سبک‌های رهبری بر تفکر استراتژیک (0/60)؛ و تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی (0/28) ازنظر آماری معنادار بود. بر این اساس، بزرگترین ضریب اثر مستقیم 0/63 و کوچکترین ضریب نیز 0/28 بود. همچنین، براساس نتایج به‌دست آمده اثر مستقیم سبک‌های رهبری مشورتی و مشارکتی بر عملکرد سازمانی 0/63، اثر غیرمستقیم آن 0/28 و اثر کل آن نیز 0/91 بوده است.

کلیدواژه‌ها: سبک‌های رهبری، سبک مشورتی، سبک مشارکتی، تفکر استراتژیک، عملکرد سازمانی

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Consultative-Cooperative Leadership Styles and Organizational Performance through the mediation role of Strategic thinking in Education Department of Khorasan Razavi Province

Managers' leadership style has strong effect on proficiency and efficiency of organization; the way in which they use in collaboration with subordinates and the method they take in this relation, guarantee high percent of their success. Hence, this study investigates the effect of leadership styles on the organization performance; therefore, its main aim is examination of mediator role of strategic thinking in relation between participatory and consultative leadership styles with organization performance in education administration of Khorasan Razavi. Thus , the research statistical population includes all personnel or expert of Khorasan Razavi province education administration staff with total number of 30Based on Cochran formula, sample size contained 120 persons, and finally 132 persons were selected through stratified sampling. Research instrument was a questionnaire contained 34 questions in five choice Likert scale. Field data collection was done. Face, content and construct validity and also reliability of questionnaire were evaluated and confirmed. Then data analysis was done by structural equation modeling technique through Amos software; based on the results mediation of strategic thinking in relation with leadership styles and organization performance was confirmed. The results also showed the direct effect of leadership styles on organization performance 0.63 ,leadership styles on strategic thinking 0.60 and strategic thinking on organization performance 0.28 are statistically significant. High coefficient of direct effect was 0.63 and low coefficient was 0.28. Based on outcomes, direct effect of participatory and consultative leadership styles on organization performance was 0.63, indirect effect was 0.28 and total effect was 0.91.

Keywords: Leadership style- Consultative style- Participatory style- Strategic thinking- organizational perfor