دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مرتضی ملوندی، ۱۳۹۶

بررسی ادبیات کودک درشعر احمدرضا احمدی

شاعران بسیاری برای کودکان شعر سروده‌اند و این گونه‌ی ادبی تا به امروز، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. از جمله‌ی این شاعران، احمدرضا احمدی است که با تألیف آثار چشم‌گیری پیرامون کودک و نوجوان، او را در زمره‌ی شاعران این حوزه، برمی¬شمارند. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگ‌سالی انسان، این پژوهش بر آن است تا تأثیرات این مرحله‌ی مهم را در اشعار کودکانه‌ی احمدرضا احمدی، بررسی نماید. چارچوب نظری پایان‌نامه بر بنیان‌های نظریات ژان پیاژه بنا نهاده شده که در زمینه‌ی روان‌شناسی رشد و مراحل درک ذهنی و شناختیِ کودکان، صاحب‌نظر است. پژوهش پیش‌رو، ابتدا به معرّفی ادبیّات کودک و نوجوان پرداخته، سپس با تفحّص در آرای ژان پیاژه و معرّفی اجمالیِ احوال و آثار شاعر مورد بحث، اشعار وی را از سه منـظر فـکری، زیبـایی¬شناختی و زبانی، مورد بحث و بررسی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که احمدرضا احمدی، بیان کودکانه را به عنوان ابزاری در راستای عقاید بزرگ‌سالانه¬ی خود برمی‌گزیند و مفاهیم و واژگان مرتبط با دوران کودکی در اشعار او، از بسامد بالایی برخوردار است و نیز بازگشت به کودکی در اشعار وی، با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می‌گردد. از شیوه¬ی بیانی و مهارت در به¬کارگیریِ واژه¬ها و مفاهیم کودکانه در شعر احمدرضا احمدی چنین برمی¬آید که این کلمات و مفاهیم قالبی، تزئینی و یا فانتزی نیستند و بیشتر آن¬ها حاصل تجربه¬ی دوران کودکی و گاه نیز دوباره کودکی¬کردنِ وی است

کلیدواژه‌ها: شعر کودک و نوجوان، احمدرضا احمدی، ژان پیاژه، بیان کودکانه

M.A. Thesis:

Study of Children's Literature Poetry Ahmad Reza Ahmadi

Many poets have composed poetry for children, and this kind of literature has progressed to these days. One of them is Ahmad Reza Ahmadi, whom makes a powerful effects on the children and teenagers’ literature and he is considered as one of the most prominent figures in this field. Due to the close relationship between childhood and adulthood, the present study tries to consider the effects of this important stage in children’s poems of Ahmad Reza Ahmadi. The theoretical framework of the thesis is based on the foundations of Jean Piaget's theories, which are concerned with the psychology of growth and the stages of children's mental and cognitive development. The present study, at first introduced the literature related to the children and teenagers’ literature, then, by examining Piaget's views and introducing a brief overview of the life and works of the mentioned poet, it has discussed his poems from three perspectives of thought, aesthetics and language style. Finally, it is concluded that Ahmad Reza Ahmadi chooses childish expression as a tool in line with his adult ideas and the concepts and vocabulary associated with childhood in his poems, has a high frequency. Also, returning to childhood in his poems, is appeared by showing some pictures of the childhood. Expressions and skills in the use of childish words and concepts in the poetry of Ahmad Reza Ahmadi, it is believed that these words and concepts are not figurative, or fantasy and most of them are the result of a childhood experiences, and sometimes the repetition of childhood experiences

Keywords: Children and teenagers’ poetry, Ahmad Reza Ahmadi, Jean Piaget, childish expression