دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مقدسی نیا، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی فرزند کشی

یکی ازشرایط قصاص انتفای ابوت است که این مساله در ماده ???قانون مجازات اسلامی مصوب ????برگرفته شده از فقه امامیه منعکس شده است.لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه یا تعزیز می شود شیوه و انگیزه ی قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد .دلیل عدم قصاص پدر از منظر فقهای امامیه روایات اجماع و شهرت می باشد البته این حکم در بین فقهای عامه مورد اختلاف است گروهی موافق گروهی مخالف قاتل به تفصیل شده اند در خصوص الحاق مادر و اجداد پدری و مادری فقه های عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند به مقتضای معنای والد مادر و اجداد پدری و مادری رانیز مشمول حکم دانسته اند ولی فقهاهی امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها جد پدری نیز در حکم پدر است .درمورد قصاص مادر نیز فقهای جدید احتیاط می کنند

کلیدواژه‌ها: فرزند .قصاص .فرزند کشی .فقه .قانون مجازات اسلامی

M.A. Thesis:

Jurisprudence and legal Study infanticide

One of the cases is the abstinence of abstinence, which is reflected in Article 301 of the Islamic Penal Code, adopted in 1392, derived from Imamiyah jurisprudence. Therefore, the father is not to be punished in the murder of a child, but the retaliation becomes a diyah or murder. The manner and motive of murder also has an effect on this Because of the lack of retaliation of the father from the perspective of the jurists of the Imam, the narrations are consensus and reputation. However, this ruling is in dispute among the public jurists. A group of mothers

Keywords: Child. Right. Falsehood. Islamic law