دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا بی بی راسخی فر، ۱۳۹۶

بررسی احکام فقهی خالکوبی در مذاهب خمسه

یکی از مسائلی که انسان برای زیبایی و جلب توجه انجام می دهد ایجاد نقش و نگار بر روی پوست بدن می باشد که از ان به عنوان خالکوبی یا وشم نام برده می شود. در منابع اسلامی علاوه بر نهی از خالکوبی ،به نقل از پیامبر اسلام خداوند دارندگان پیشه خالکوبی و کسانی که بر بدنشان خال می کوبند را لعن کرده است که نشان دهنده رواج آن در دوران جاهلیت می باشد. انگیزه های متفاوتی برای انجام خالکوبی وجود دارد که از جمله آن انگیزه های روانی ودرمانی می باشد . خالکوبی صرفنظر از جنبه ی زیبایی از نظر علم پزشکی دارای ضرر و زیان برای بدن می باشد که این امر هم در اسلام و هم در علم پزشکی مورد تاکید است . در اسلام باتوجه به مضراتی که این عمل برای انسان دارد فقهای مذاهب پنجگانه آنرا حرام دانسته ودر موارد کمی وبا توجه به رعایت شرایطی عمل مذکور را جایز دانسته اند .این پایان نامه به دنبال ارائه نظرات فقهای مذاهب خمسه درباره احکام خالکوبی بوده و مواردی که حکم خالکوبی جایز یا حرام باشد را مورد بررسی قرارداده وادله موافقان و مخالفان حرمت خالکوبی و استفتائات فقهای شیعه و تفاوت نظر اهل سنت و شیعه در مورد خالکوبی را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها: خالکوبی ، تاتو ، مذاهب خمسه ،فقها

M.A. Thesis:

Check tattoos in religious jurisprudence Khamse

Abstract : This thesis reviews different ideas of religious scholars in tattooing . on of the things that people do for beauty and attention is the creation of motifs on the body which is named as a tattoo . Tattoo and tattooists has been tabooed in Islamic resources . There are different motivations for tattooing for example ; spiritual and caring motivations . In physical science ; tattooing has damages for human body , which this issue is indicated in Islamic religions . Tattooing is permitted in few cases on khamse religions , by attention to specific conditions .

Keywords: tattoo , tattooist , khamse religions , spiritual motivations or jurists.