دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه توسلی پور، ۱۳۹۶

رابطه ی صفات برتر خود توسعه ای ،دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد مدیران مدارس سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی رابطه صفات برتر خودتوسعه ای، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد مدیران مدارس شهر سبزوار و بر اساس مدل خود توسعه ای مدیران موفق انجام شده است. با توجه به این مساله که حوزه فعالیت مدیران مدارس روز به روز در حال گسترش بوده، بر تعداد کلاس ها، دانش آموزان و پیچیدگی مدارس افزوده می شود و نیروهای دانشگر و توانمندی وارد بدنه آموزش و پرورش می شوند و همچنین ارتباط مدرسه با جامعه، خانواده و ادارات و سازمان ها در حال گسترش است، مدیران باید به صفاتی مجهز شوند تا بتوانند پاسخ گوی این نیاز های جدید باشند.لذا صفات برتر خود توسعه ای خواهد توانست به مدیران در پاسخ گویی به این نیاز ها کمک نمایند. روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن مدیران مدارس سبزوار می باشدکه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 150نفر از مدیران مدارس شهرستان سبزواربعنوان نمونه تعیین شده است.همچنین دراین پژوهش از پرسش نامه ی محقق ساخته صفات برتر خودتوسعه ای و دانش اطلاعات بنیادی باپایایی (0.92=?) ،پرسشنامه ی محقق ساخته عملکردشاخص محور با پایایی(0.9=?) و پرسش نامه عملکردادبیات محور ساخته نصر و همکاران باپایایی(0.98=?) استفاده شده است.با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان ادعا کرد که صفات برتر خودتوسعه ای با عملکرد ادبیات محور مدیران، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد ادبیات محور مدیران ، صفات برتر خودتوسعه ای با عملکرد شاخص محور مدیران، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد شاخص محور مدیران مدارس شهرستان سبزوار رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه ی معناداری بین صفات برتر خودتوسعه ای، دانش و اطلاعات بنیادی و عملکرد شاخص محور مدیران مدارس شهرستان سبزوار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که صفات برتر خودتوسعه ای و دانش و اطلاعات بنیادی قابلیت پیش بینی عملکرد ادبیات محور مدیران را دارد و صفات برتر خودتوسعه ای و دانش و اطلاعات بنیادی قابلیت پیش بینی عملکرد شاخص محور مدیران را دارد.

کلیدواژه‌ها: صفات برتر خود توسعه ای، دانش واطلاعات بنیادی، عملکرد مدیران مدارس

M.A. Thesis:

Relation of Characteristics of Self Development Knowledge and Fundamental Information with Function of Schools managers of Sabzevar

This study was conducted to evaluate the relationship between the superior attributes of self-learning, knowledge and basic information with the performance of school principals in Sabzevar city and based on self-care model of successful managers. Given the fact that the activity area of school administrators is expanding, the number of classes, students, and the complexity of schools is increasing, and knowledgeable and capable employees enter the education body, and the school's relationship with the community, the family, and agencies and organizations is expanding. Managers should be equipped with attributes to respond to these new needs. Therefore, self-development superior attributes will help managers to respond to these needs. The method of current researvh is descriptive and correlational and the statistical population is Sabzevar school principals, that using the Cochran sampling formula, 150 school principals in Sabzevar have been selected as examples. Also, in this research, a researcher-made questionnaire composed of superior self-development traits and basic knowledge of the underlying (? = 0.92), a researcher-made questionnaire of index-driven function with reliability (? = 0.9) and a performance-based questionnaire based on Nassr et al. (0.98 = ?) is used. According to the results, it can be claimed that there is a significant relationship between the superior self-development attributes with the performance of the literature-driven managers, the knowledge and basic information with the performance of the literature-driven managers, the superior self-development attributes with the performance-oriented indexes of managers, knowledge and basic information with the index-driven performance of school principals in Sabzevar. Also, there is a significant relationship between self-development superior attributes, knowledge and basic information and index-based performance of school principals in Sabzevar. Also, the results showed that superior self-development traits and basic knowledge and information have the ability to predict the performance of the literature-driven managers, and superior self-development and basic knowledge and information capabilities can predict the performance of the index-driven performance of managers.

Keywords: Self-development superior traits, Basic knowledge and Information, Performance of school principals