دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رقیه بیسجردی، ۱۳۹۶

مقاله شناسی توصیفی-تحلیلی کودک و نوجوان از سال۹۱تا۹۵هجری شمسی

جوامع ادبی در پی تحقیقات و مطالعات گسترده خود موجه این مهم شده اند که کودکان و نوجوانان به خاطر ویژگی های رشدی، جسمی و شناختی نمی توانند به درک و فهم متون سنگین بپردازند، لذا این نیاز احساس می باشد که متن حیاتی متناسب با این گروه های سنی تعریف شده فراهم گردد تا ضمن این که با دوره های رشدی آنان همخوانی داشته باشند، جنبه های مختلف ادبی، اخلاقی، ترسیمی، اجتماعی و مذهبی نیز در قالب متن ها و آثار متعدد ارزشمند برای آنان فراهم گرد.در این راستا پژوهش های متعددی مربوط به ادبیات کودک و نوجوان در قالب کتاب ها و مقالات مختلف عمومی، تخصصی و دانشگاهی نوشته شده است که برای دقیق و تحلیل و نقد این مقالات می تواند نقاط ضعف و قوت آنان را نشان دهد و نیز می تواند بر رشد ادبیات کودک و نوجوان کمک ارزنده ای داشته باشد. با انتخاب موضوع این پایان نامه با عنوان: «مقاله شناسی توصیفی تحلیلی کودک و نوجوان از سال 1391 تا 1395» بر آن شدیم تا به بررسی مقالات نوشته شده در مجلات عمومی، علمی ترویجی و علمی پژوهشی درباره ادبیات کودکان و نوجوان در سال 1391 تا 1395 بپردازیم. لذا پایان نامه در هفت فصل تدوین شده است. فصل اول شامل کلیات و در فصل های دوم تا ششم به بررسی 174 مقاله از سال 1391 تا 1395 پرداخته ایم. فصل هفتم نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها: مقاله شناسی، ادبیات فارسی، کودک و نوجوان

M.A. Thesis:

Cross-sectional study of children and adolescents from 91 years to 95 Hijri

Literary societies, in the wake of their extensive research and studies, have justified the importance that children and adolescents can't understand the comprehension of heavy texts due to their developmental, physical and cognitive characteristics. Therefore, it is felt that the vital text appropriate to this group The developed age groups should be provided with a variety of literary, moral, graphic, social and religious aspects in the form of texts and valuable works of their own. in this regard, several researches on children's and adolescents' literature have been written in the form of various books, articles and general, specialized and academic writing that can be used to analyze, critique and critique these articles. They can show their strengths and weaknesses. It will be of great help to develop the literature on children and adolescents. By choosing the topic of this thesis entitled "Descriptive-analytical literature of children and adolescents from 1391 to 1395", we decided to review the articles written in journals of general, scientific and scientific research on the literature of children and adolescents in 2012-2013. 1395. So the thesis is written in seven chapters. The first chapter includes generalities and in the second to sixth chapters, we reviewed 174 articles from 1391 to 1395. The seventh chapter is devoted to conclusions.

Keywords: Papers, Persian Literature, Children and Adolescents