دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسا ابراهیمی نیا، ۱۳۹۶

بررسی افکار خود اینه و خود تنظیمی یادگیری باتعلل ورزی تحصیلی دانش اموزان مقطع دوم متوسطه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه افکار خودآیند منفی و خودتنظیمی یادگیری با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می¬باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 250 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم سبزوار می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق مقیاس تعلل ورزی تحصیلی (TPS)، افکار خودآیند منفی هولون و کندال (1980) و پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری بوفارد جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌ رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی برای پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی از روی افکار خودآیند منفی و خودتنظیمی یادگیری معنادار است به این صورت که افکار خودآیند منفی، تعلل ورزی را در جهت مثبت (142/0=? و 05/0P<) و خودتنظیمی یادگیری، تعلل ورزی تحصیلی را در جهت منفی پیش بینی می کند (367/0-=? و 01/0P<). همچنین نتایج حاکی از آن بود که همبستگی مثبت معناداری بین افکار خودآیند منفی با تعلل ورزی تحصیلی (01/0>P و 219/0=r) و همبستگی منفی معناداری بین خودتنظیمی یادگیری با تعلل ورزی تحصیلی وجود دارد (01/0>P و 397/0-=r). با توجه به یافته های حاصله می توان گفت که افکار خودآیند منفی و خودتنظیمی یادگیری نقش مهمی در تعلل ورزی تحصیلی بازی می کنند و این متغیرها نیازمند توجه بیشتری از جانب دست اندرکاران این حوزه می باشد.

کلیدواژه‌ها: افکار خودآیند منفی، خودتنظیمی یادگیری، تعلل ورزی تحصیلی، دانش آموزان

M.A. Thesis:

Check your thoughts and self-regulation is secondary school students making learning Batll

The purpose of the present research was to study the relationship between negative automatic thoughts and learning self-regulation with educational procrastination among second grade high school students. It was a descriptive-correlation research and included 250 second grade high school students of Sabzevar and they were selected by available sampling. Data were obtained by educational procrastination scale (TPS), Holonokdal negative automatic thoughts (1980), and Boofard learning self-regulation questionnaire. Findings were analyzed by SPSS software and multi-uni variate regression. The results show that regression model is significant to predict educational procrastination from negative automatic thoughts and learning self-regulation, so that negative automatic thoughts predicts procrastination in positive direction (?=0.142, P<0.05). also, learning self-regulation predicts educational procrastination in negative direction (?=0.367, P<0.01). the results show that there is positive significant correlation between negative automatic thoughts and educational procrastination (P<0.01, r=0.219) and also there is negative significant correlation between learning self-regulation and educational procrastination (P<0.01, r=0.397). according to the findings, it can be said that negative automatic thoughts and learning self-regulation has important role in educational procrastination and they need more attention.

Keywords: negative automatic thoughts, learning self-regulation, educational procrastination, students.