دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا پاک سرشت، ۱۳۹۷

بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی دختران ابتدایی شهرستان سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی در کلاس در بین دختران مقطع ابتدایی شهر سبزوار بود. جامعه ی آماری پژوهش مدارس ابتدایی دخترانه سبزوار که 37 مدرسه و دارای 11000 دانش آموز است، می باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه و جدول مورگان 372 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه اجرا میدانی است. به‌منظور سنجش ویژگی های شخصیت از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری و برای سنجش گروه گریزی دختران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و داده‌های حاصل از اجرای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که گشودگی به وظیفه شناسی با ضریب 537/0، توافق گرایی با ضریب 567/0 ، گشودگی به تجربه با ضریب 595/0 ، برون گرایی با ضریب 662/0و ثبات هیجانی با ضریب 636/0 در پیش بینی متغیر گروه گریزی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها: عوامل شخصیتی، گروه گریزی، کلاس.

M.A. Thesis:

investigating the factors of group aversion in the class among elemntary girl students of sabzevar

The purpose of this study was to investigate the effect of personality factors on classroom escape among primary school girls in Sabzevar. The statistical population of the research is Sabzevar Elementary Schools, which has 37 schools with 11,000 students. The sample size was 372 according to the number of societies and Cochran formula. The sampling method was also clustered random sampling. This research is applied in terms of purpose and according to the method of field performance. In order to characterize personality traits, a questionnaire on the five factors of the character of Costa and McCarey was used. The researcher-made questionnaire was used to measure the girls' escape, and the data were analyzed using SPSS 22 software using linear regression analysis and correlation analysis. And analyzed. Findings indicated that openness to duty was calculated with a coefficient of 0.537, agreement with coefficient of 0.567, openness to experience with coefficient of 0.595, extroversion with coefficient of 0.662 and emotional stability with coefficient of 0.636 in advance The variable nose of the escape group is influential

Keywords: Personality factors, Outreach group, Class.