دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید حسین بنی هاشمی، ۱۳۹۶

تهاجم فرهنگی: بررسی ارزش ها و ایدیولوِِِژی های نامناسب درکتب آموزشی زبان انگلیسی وارداتی در محیط های آموزشی ایران

در مطالعات اجتماعی وفرهنگی زبان بعنوان یک ابزار برقراری ارتباط اجتماعی می باشد ؛ در واقع زبان از نیازهای مهم تمام جوامع انسانی است که از طریق آن اعضای جامعه می توانند بصورت اجتناب ناپذیربا یکدیگر رابطه و تعامل برقرار نمایند؛ تا از این طریق نیازهای یکدیگر را رفع کنند. یادگیری زبان انگلیسی همواره به عنوان ابزاری موثر در ارتباطات بین المللی در نظر گرفته شده است. باتوجه به رشد روزافزون و افزاینده ی ارتباطات در بین فرهنگ ها و زبان های مختلف، و اهمیت بالای نقش شبکه های ارتباطی و رسانه ها در دنیای امروز، درک و فهم فرهنگ دیگر کشورها ضروری به نظر می رسد. در چند دهه گذشته به دلیل گسترش تقاضا برای یادگیری انگلیسی در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، غربی‌ها تلاش کرده‌اند از کتب آموزشی زبان انگلیسی نیز که تقریبا تولید و توزیع آنها انحصاراً در اختیار خودشان قرار دارد، به عنوان ابزاری برای خدمت به اهداف تهاجم فرهنگی خود استفاده کنند. در این پایان نامه، نگارنده در تلاش است تا در ابتدا اهمیت زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی نشان دهد و سپس چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. تمرکز اصلی این پایان نامه بر روی محتوای کتاب ها و مواد آموزشی غالب در کشور ایران خواهد بود. نگارنده در تلاش است نمونه های از تهاجم فرهنگی، و ارزش ها و ایدئولوژی های نامناسب موجود در مجموعه آموزشی "Impact Series"، چاپ شده توسط انتشارات پیرسون لانگمن و "Four Corners" چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه کمبریج را نشان دهد. بنابراین این مجموعه ی آموزشی از لحاظ محتوایی و ارزش های پنهان فرهنگی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هم چنین، بخش های مثبتی نیز در این مجموعه اموزشی وجود دارد که بررسی و ارائه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Cultural invasion Incompatible Values and Ideologies within the Imported English Materials:a Case Study of Iranian Context.

In social studies and culture, language is a means of establishing social communication; in fact, language is one of the most important needs of all human societies through which members of society can inevitably interact with one another, thereby eliminating the needs of each other. Learning English has always been considered as an effective tool for international communication. Due to the increasing of communication between different cultures and languages, and the important role of the communicative media in today's world, understanding the culture of other countries is indispensable. In the past few decades, due to the expansion of the demand for English education in developed and underdeveloped countries, the West has sought to use the English language teaching books that almost exclusively produce and distribute them as a tool for serving the purposes of their cultural invasion. In this thesis, the writer is going to show the importance of English as an international language and then present the challenges of teaching English in Iranian context. The main focus of this thesis will be on the prevailing English course books and the ones currently spoken on in Iran. The writer is going to show the examples of cultural invasion and incompatible values and ideologies in the ELT textbook from Pearson Longman Publishing Center titled "Impact Series" and "Four Corners" published by Cambridge University Press. So, these books are going to be considered in terms of content and hidden cultural values. Also, some positive and compatible issues within this textbook are going to reveal and present for all student.

Keywords: