دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن نوری، ۱۳۹۶

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر وقوع تصادفات جاده ای(مطالعه موردی: جاده¬های استان سمنان)

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده ای در استان سمنان به انجام رسیده است. پژوهش به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از نوع توصیفی_پیمایشی محسوب می شود. برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل از بعد شناسایی شاخص های مورد موثر بر وقوع تصادفات از پرسشنامه محقق ساخته زوجی, بهره برداری و با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی چانگ، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که از میان چهار شاخصه اصلی, وسیله نقلیه با 0,723 بیشترین تاثیر و محیط با 0,0000 کمترین تاثیر را در وقوع جاده ای در استان سمنان دارا میباشند. همچنین از میان 19 عامل زیر فرعی موثر 7 عامل کمترین میزان تاثیر را دارا میباشند و عدم ایمنی خودروها بیشترین تاثیرگذاری را در وقوع تصادفات جاده ای در استان را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها: شناسایی و اولویت بندی, تصادف, جاده، شاخص

M.A. Thesis:

Identify and prioritize the factors affecting the occurrence of road accidents (Case Study: Road Semnan Province

the present study aimed to recognize and prioritize the factors affecting road accidents in Semnan province. the present study is an applied research by nature and a descriptive_survey based on the data collocation procedures. having determined the influential factors on road accidents, a paired researcher-developed questionnaire was used to collect the data. the data were analyzed using Chang hierarchical analysis. the findings show that among the four influential factors, the vehicles proved the most effective (0.723) and the environment proved the least effective (0.0000) on accident in Semnan province. moreover, among 19 sub-factors affecting road accidents in semnan province, 7 factors were reported to have the least effect and lack of safety within the vehicles was reported the most effective factor.

Keywords: , recognize and prioritize, accident, road, index factor,