دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس فیض ابادی، ۱۳۹۶

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان دریافت کننده خون های آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از ا میت بسیاری برخوردار است. جایگاه حقوق و مسئولیت تولید کنندگان خون نسبت به دریافت کنندگان آن یک مسئله پرا میت و سر شار از منابع قضایی است که در مه شاخه ای حقوق ریشه دوانده است، مچنان که حقوق مسئولیت مدنی مبنای رسیدگی به این پرونده بوده است. مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان، حوزهای از مسئولیت است که به خصوص در عرصه ایی که دولت فعالیت کام لاً انحصاری دارد به خوبی مشا ده میشود و از آن جهت که دف از نظام مسئولیت مدنی، پیشگیری از رفتار سهل انگارانه، جبران خسارت و توزیع زینه مالی این خسارات در جامعه می باشد، به خوبی میتوان به تبیین مصداق بارزی از مسئولیت مدنی دولت پرداخت. با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در مدیریت اقدامات پزشکی در بیمارستان ای دولتی و احتمال نقش مستقیم دولت در ابتلای افراد به این بیماری ا و م چنین مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومی، محور اصلی آنست که مبنای مسئولیت مدنی دولت در این بیماری ا میتواند به چه آموزه ا و انگاره ایی مبتنی گردد و این موضوعی است که نگارندگان درصدد پاسخی روشن برای آنند .

کلیدواژه‌ها: انتقال خون های آلوده، مسئولیت مدنی دولت ، مسئولیت مدنی فرانسه

M.A. Thesis:

Compartive study of the government' s civil liability for citizens recipient of contaminated blood in the Iranian legal sysyem and France

Blood transfusion is important in terms of civil and legal rights, since it can cause damage to the recipient and recipient. The status of the rights and responsibilities of blood producers to their recipients is a major issue in the flow of judicial resources that has been rooted in all branches of law, as civil liability law has been the basis for handling this case. The civil liability of the government towards citizens is a sphere of responsibility that is particularly well seen in areas where the government has a completely monopolistic activity, since the purpose of the civil liability system, the prevention of lucrative behavior, compensation, and the distribution of the financial cost of this Damage in the community can be well illustrated by a clear explanation of the civil liability of the state. By presupposing the direct role of government in managing medical practices in government hospitals and the possibility of direct government involvement in people with these diseases, as well as considering the role of government in public health, its central focus is on the basis of civil liability of the state in these diseases It can be based on what doctrines and notions, and this is what writers seek to make a clear answer to.

Keywords: transfusion of blood, state civil liability, French civil liability