دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت سادات حسینی دقیق، ۱۳۹۶

رابطه ی مولفه های هوشی اجتماعی با مهارت های ارتباطی وخلاقیت مدیران ابتدایی سبزوار

هدف از پژوهش بررسی رابطه مولفه¬های هوش اجتماعی با مهارت¬های ارتباطی و خلاقیّت مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه شهر سبزوار بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی و متوسطه (تعداد 165 نفر) شهر سبزوار تشکیل دادند. و تعداد 116 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (2011)، مهارت ارتباطی بارتون (1990) و خلاقیّت مدیران رندسپ (1979) بود. داده های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 22 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوش اجتماعی و مولفه های آن با مهارت های ارتباطی و خلاقیّت مدیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش اجتماعی قادر به پیش بینی واریانس مهارت های ارتباطی و خلاقیّت می باشد.

کلیدواژه‌ها: هوش اجتماعی، مولفه های هوش اجتماعی، مهارت ارتباطی، خلاقیت، مدیران

M.A. Thesis:

The relationship between social intelligence and creativity Communication skilled primary managers of Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between social intelligence components and communication skills and creativity of primary and secondary school principals in Sabzevar. The present study is a descriptive-correlational study. It is a practical and time-consuming point of view. The statistical population was comprised of all male and female primary and secondary school principals (165 people) in Sabzevar city. And 116 people were selected by stratified random sampling. The instrument for data collection was Trumsu Social Inventory (2011), Barton Communication Skills (1990), and Randesp's Creativity (1979). Data were collected using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and regression) using SPSS version 22 software. The results showed that there is a significant relationship between social intelligence and its components with communication skills and creativity of managers. The results of regression analysis also showed that social intelligence can predict the variance of communication skills and creativity.

Keywords: Social Intelligence, Social Intelligence Components, Communication Skills, Creativity, Managers