دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید امانی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه مدیریت تنوع با آشفتگی سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بجنورد

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت تنوع با آشفتگی سازمانی و سکوت سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد.روش انجام پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است و از لحاظ هدف محقق از انجام پژوهش، کاربردی است. محقق جامعه آماری مور مطالعه را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در بازه زمانی 1396 تعیین نموده است که حجم نمونه آماری با شیوه نمونه گیری تصادفی– طبقه ای 250 نفر تعیین گردید. قابل ذکر است به منظور جمع آوری داده ها محقق از سه پرسشنامه استاندارد 1 - مدیریت تنوع ویلیا میل استرید) 2007 ( شامل 40 سوال و 8 مولفه به ترتیب : بکارگیری تنوع، سهم مثبت در پیشرفت سازمان، عدم تبعیض، احترام، خط مشی های فرهنگی، نتایج بهتر، تناسب مطلوب تنوع، طراحی خط مشی زدودن تبعیض 2 - آشفتگی اخلاقی همزیک و همکاران شامل 18 سوال 3 - سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ( 2005 ( شامل 15 سوال با مولفه های : نگرش سرپرستان به سکوت، نگرش مدیران عالی به سکوت و فرصت های ارتباطی بهره گرفته است و با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه های مدیریت تنوع، آشفتگی اخلاقی و سکوت سازمانی معرف ویژگی های است که محقق قصد اندازه گیری آن را دارد در واقع دارای اعتبار محتوایی است و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب : 85 % و 97 %و برای متغیر سکوت سازمانی 91 % برآورد شده است که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور بود. تجزیه تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون با بکار گیری نرم افزار آماری spss و eviews انجام گردید که یافته های تحقیق نشان داد که از 16 فرضیه طراحی شده محقق، در بررسی مولفه های مدیریت تنوع با آشفتگی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد 1 - بین سهم مثبت در پیشرفت سازمان با آشفتگی سازمانی 2 - بین ایجاد خطمشیهای فرهنگی با آشفتگی سازمانی 3 -بین تناسب مطلوبیت تنوع با آشفتگی سازمانی ارتباط معنادار منفی وجود دارد و بقیه فرضیه ها رد شده اند. همچنین در بررسی مولفه های مدیریت تنوع با سکوت سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد- بین سهم مثبت در پیشرفت سازمان با سکوت سازمانی 2 - بین احترام با سکوت سازمانی 3 - بین نتایج بهتر با سکوت سازمانی 4 - بین طراحی خط مشی زدودن تبعیض با سکوت سازمانی، ارتباط معنادار منفی وجود دارد و بقیه فرضیه ها رد شدند.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: مدیریت تنوع، آشفتگی سازمانی، سکوت سازمانی، آموزش و پرورش

M.A. Thesis:

The study of Relation between Diversity Management with Organizational turmoil and organizational silence on the Ministry of Education staff in Bojnoord City

This research aims at examining the relationship between diversity management and organizational turmoil and organizational silence among the education office staff of Bojnord City. This is a correlational descriptive survey. As far as researcher’s objective is concerned, this is an applied research. The researcher considered all the staff of the education office of Bojnord County in 2017 as the statistical population. Statistical sample size was determined 250 individuals by stratified random sampling. It should be noted that the author used the following three standard questionnaires to collect data: 1- Villamil Astrid Diversity Management (2007) consisting of 40 questions and 8 components including employment of diversity, positive contribution to organization progression, nondiscrimination, respect, cultural policies, better results, optimal fitness of diversity, design of discrimination elimination policy, respectively 2- Ethical Confusion of Hamzik et al. including 18 questions 3- Organizational Silence of Vakula and Broadus (2005) consisting of 15 questions with the components of attitude of supervisors to silence and attitude of top managers to silence and communication opportunities As the questions of diversity management, ethical confusion, and organizational silence questionnaires indicate the features that the author intends to measure, in fact, it has content validation and its 135 reliability values using Cronbach's alpha coefficient for organizational silence were 85% and 97%, respectively. Reliability for the variables of organizational silence were estimated 91%, which indicated the validity and reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient method in SPSS and EVIEWS. The research results were obtained among the 16 hypotheses designed by the researcher on examining the components of diversity management and organizational turmoil among the staff of the education office of Bojnord City. They showed that there was a negative significant relationship between the positive participation to organization progression and organizational turmoil, between creation of cultural policies and organizational turmoil, and between optimal fitness of diversity and organizational turmoil. Other hypotheses were rejected. The results obtained from examining the components of diversity management and organizational silence among the staff of the education office of Bojnord showed that there was a negative significant relationship between the positive participation to organization progression and organizational silence, between respect and organizational silence, and between better results and organizational silence, and design of discrimination elimination policy and organizational silence. Other hypotheses were rejected.

Keywords: Keywords: diversity management, organizational turmoil, organizational silence, education